Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Vyhlášení dotačního programu Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a svozová služba pro rok 2021

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb, vyhlašuje dotační program „Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a svozová služba na rok 2021“.

Dotace lze poskytnout na financování poskytování zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb:
• Domovy pro seniory;
• Domovy se zvláštním režimem;
• Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
• Denní stacionáře;
• Týdenní stacionáře.

Dotace lze dále poskytnout na financování fakultativní služby doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby.

Finanční podpora je poskytována pro zařízení, kde je tato péče nezbytná a náklady na její poskytování nelze pokrýt z příjmů od zdravotních pojišťoven. V rámci sociálních služeb, kde je poskytována zdravotní péče, lze žádat o dotaci na dokrytí nákladů na poskytovanou zdravotní péči, ale pouze v případě, že zdravotní péče je zajišťována vlastními zaměstnanci a příjmy od zdravotních pojišťoven nepokryjí náklady na její poskytování.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná žádost se v papírové podobě odevzdává do sekretariátu OSS MMP, Martinská 2, Plzeň, do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň nebo do datové schránky id: 6iybfxn a to včetně všech požadovaných příloh.

Žádosti lze fyzicky odevzdat pouze v době od 25. října do 27. října 2021 včetně. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 27. listopadu. 2021, v ostatních případech datum doručení. Žádosti nelze odevzdávat – ani prostřednictvím poštovních služeb – před termínem 25. října 2021.

Blíže viz přílohy.

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Mařan – e-mail: maranl@plzen.eu , tel.: 378 033 356
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351