Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Aktivity v oblasti sociálního začleňování

Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a osoby v něm žijící potřebná.

Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost. Žádost může obsahovat více aktivit reagujících na jednotlivé dotační oblasti.

Dotační program je v r. 2022 zaměřen na tyto oblasti:
a) podpora osob bydlících v nevyhovujícím bydlení při hledání lepší formy bydlení (nájemní, podnájemní, ubytovací);
b) podpora klienta při získání a udržení si zaměstnání, včetně přímé podpory klienta
i pracovníka/mentora atp. a zaměstnavatele;
c) aktivity vedoucí ke zvyšování kvality a odbornosti sociální práce s lidmi se zkušeností s bezdomovím;
d) realizace zimních opatření zacílených na eliminaci poškození zdraví nebo úmrtí lidí v bezdomoví vlivem mrazů – zima 2022/2023, včetně zajištění místa realizace, personálního zabezpečení, souladu s legislativou, přílohou žádosti je provozní řád a smlouva o zajištění místa;
e) aktivity zajištující podporu kvalitního stravování lidí v bezdomoví v souladu s platnou legislativou;
f) podpora pilotních projektů, které mohou zavést nebo zavádějí osvědčené postupy realizované v jiných městech i zemích s cílem začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením;
g) podpora projektů, které komplexním způsobem podporují sociální začleňování ohrožených osob žijících na území města Plzně, včetně analýz a výzkumů;
h) aktivity vedoucí k prevenci ztráty bydlení mimo bydlení v bytech vlastněných městem Plzeň;
i) aktivity zaměřené na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené pro lidi se sníženým přístupem ke standartní zdravotní péči.

Projekt, na který je dotace požadována, musí z větší části realizovat projektové aktivity na území statutárního města Plzně. V případě, že to není možné kvůli charakteru projektu, musí být většina klientů občany statutárního města Plzně.

Minimální alokovaný objem peněžních prostředků na program: 2 500 000 Kč.

Stav: NEAKTIVNÍ - již nelze žádat.