Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Aktivity v oblasti sociálního začleňování

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně vyhlašuje dotační program s názvem „Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023“.

Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a osoby v něm žijící potřebná.

Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně dvě žádosti. Každá žádost může obsahovat více aktivit reagujících na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 Vyhlášení. Pokud žadatel předloží dvě žádosti, mělo by být  z žádostí zřejmé, že aktivity předloženého projektu a cíle projektu jsou odlišné.

Náklady hrazené z dotace v případě jejího přidělení jsou uznatelné, pokud vznikly v souvislosti s realizací projektu jak v roce 2023, tak v roce 2024.

Dotační program je zaměřen na tyto oblasti:
a) podpora osob bydlících v nevyhovujícím bydlení, při hledání lepší formy bydlení (nájemní, podnájemní, ubytovací);
b) podpora klienta při získání a udržení si zaměstnání, včetně přímé podpory klienta
i pracovníka/mentora atp. a zaměstnavatele;
c) aktivity vedoucí ke zvyšování kvality a odbornosti sociální práce s lidmi se zkušeností s bezdomovím;
d) realizace zimních opatření zacílených na eliminaci poškození zdraví nebo úmrtí lidí v bezdomoví vlivem mrazů – zima 2023/2024, včetně zajištění místa realizace, personálního zabezpečení a návrhu provozního řádu v souladu s legislativou;
e) aktivity zajištující podporu kvalitního stravování lidí v bezdomoví v souladu
s platnou legislativou;
f) podpora pilotních projektů, které mohou zavést nebo zavádějí osvědčené postupy realizované v jiných městech, i zemích s cílem začleňování a akutní podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob v krizové situaci související se ztrátou bydlení;
g) podpora projektů, které komplexním způsobem podporují sociální začleňování ohrožených osob žijících na území města Plzně;
h) aktivity vedoucí k prevenci ztráty bydlení, mimo bydlení v bytech vlastněných městem Plzní;
i) aktivity zaměřené na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené pro lidi se sníženým přístupem ke standardní zdravotní péči;
j) aktivity omezující mezigenerační přenos sociálního vyloučení (například aktivity podporující prevenci předčasného ukončování vzdělávání, aktivity vedoucí
k podpoře a rozvoji rodičovských dovedností a kompetencí a podobně);
k) komplexní aktivity zaměřené na integraci uprchlíků před válkou na Ukrajině;
l) aktivity zaměřené na volnočasové vyžití dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (pravidelné i jednorázové) tematicky zaměřené na zkvalitnění trávení volného času a zvyšování úrovně vzdělávání a kompetencí potřebných pro začleňování do společnosti.

Projekt, na který je dotace požadována, musí z větší části realizovat projektové aktivity na území statutárního města Plzně. V případě, že to není možné kvůli charakteru projektu, musí být většina klientů občany statutárního města Plzně.

Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím aplikace eDotace, a to včetně všech povinných příloh uvedených v Zásadách nebo ve Vyhlášení dotačního programu.

Žádosti lze odevzdat pouze v termínu od 3. 7. 2023 do 24. 7. 2023.

Minimální alokovaný objem peněžních prostředků na program: 2 500 000 Kč.

Stav: VYHLÁŠEN