Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Aktivity v oblasti sociálního začleňování

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně vyhlásil dotační program s názvem „Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2024“.

Cílem dotačního programu bude pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a osoby v něm žijící potřebná.

Dotační program je zaměřen na tyto oblasti:
a) podpora osob bydlících v nevyhovujícím bydlení, při hledání lepší formy bydlení (nájemní, podnájemní, ubytovací);
b) podpora klienta při získání a udržení si zaměstnání, včetně přímé podpory klienta
i pracovníka/mentora atp. a zaměstnavatele;
c) aktivity vedoucí ke zvyšování kvality a odbornosti sociální práce s lidmi se zkušeností s bezdomovím;
d) realizace zimních opatření zacílených na eliminaci poškození zdraví nebo úmrtí lidí v bezdomoví vlivem mrazů – zima 2024/2025, včetně zajištění místa realizace, personálního zabezpečení a návrhu provozního řádu v souladu s legislativou;
e) aktivity zajištující podporu kvalitního stravování lidí v bezdomoví v souladu
s platnou legislativou;
f) podpora pilotních projektů, které mohou zavést nebo zavádějí osvědčené postupy realizované v jiných městech, i zemích s cílem začleňování a akutní podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob v krizové situaci související se ztrátou bydlení;
g) podpora projektů, které komplexním způsobem podporují sociální začleňování ohrožených osob žijících na území města Plzně;
h) aktivity vedoucí k prevenci ztráty bydlení, mimo bydlení v bytech vlastněných městem Plzní;
i) aktivity zaměřené na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené pro lidi se sníženým přístupem ke standardní zdravotní péči;
j) aktivity omezující mezigenerační přenos sociálního vyloučení (například aktivity podporující prevenci předčasného ukončování vzdělávání, aktivity vedoucí
k podpoře a rozvoji rodičovských dovedností a kompetencí a podobně);
k) komplexní aktivity zaměřené na integraci uprchlíků před válkou na Ukrajině;
l) aktivity zaměřené na volnočasové vyžití dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí (pravidelné i jednorázové) tematicky zaměřené na zkvalitnění trávení volného času a zvyšování úrovně vzdělávání a kompetencí potřebných pro začleňování do společnosti.

Realizace projektu může být do konce roku 2025.
Každá organizace může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně dvě žádosti. Každá žádost může obsahovat více aktivit reagujících na jednotlivé dotační priority uvedené v čl. 1 Vyhlášení. Pokud žadatel předloží dvě žádosti, mělo by být z žádostí zřejmé, že aktivity předloženého projektu a cíle projektu jsou odlišné.
Maximální částka žádosti je 1 200 000 Kč, minimální částka je stanovena na 100 000 Kč.

Termín pro podání žádostí: 15. 4. 2024 od 6:00 hodin – 26. 4. 2024 do 14:00 hodin

Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím aplikace eDotace, a to včetně všech povinných příloh uvedených v Zásadách nebo ve Vyhlášení dotačního programu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Rajchartová Šárka- 378 034 259

Stav: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN