Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Vyhlášení dotačního programu SLUŽBY A ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLASTI na rok 2021

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 241 ze dne 15. března 2021, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2021.

Dotační program je určen žadatelům, jejichž projekty jsou určeny pro cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, ohrožená mládež, cizinci, etnické menšiny a dobrovolníci. V dotačním programu je možné žádat na tyto dotační priority:
• dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
• podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
• aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
• osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
• podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
• zvyšování informovanosti ohrožené mládeže;
• preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny;
• aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně;
• podpora mobilní specializované paliativní péče nebo domácí péče.

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně (dále jen Zásady), specifické podmínky naleznete ve Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“, které jsou – společně s formuláři žádosti a formuláři Závěrečné zprávy – přiloženy níže.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v odevzdává nejpozději do 28. dubna 2021, včetně všech požadovaných příloh, které jsou uvedeny ve Vyhlášení dotačního programu a v Zásadách. Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme odevzdání žádosti prostřednictvím datové zprávy do datové schránky – ID 6iybfxn. Samozřejmě lze využít i jiné způsoby uvedené ve Vyhlášení dotačního programu.

Na dotační program je alokována částka v minimální výši 800 000 Kč.

Osobně lze žádosti odevzdávat pouze v těchto dnech:
Pondělí 26. dubna 2021 od 8.00 do 17.00 hod
Úterý 27. dubna 2021 od 8.00 do 16.00 hod
Středa 28. dubna 2021 od 8.00 do 17.00 hod
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby nebo do datové schránky je pro dodržení termínu rozhodující datum podání do 28. dubna 2021, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou, případně datovou zprávou, před 26. dubnem 2021.

Žádost, části A, B a C, je nutné zaslat také elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356, mobil 722 976 776).