Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 835 ze dne 28. 6. 2018, vyhlašuje dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019“.
Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a níže uvedených souvisejících fakultativních služeb:
• doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
• fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Pokud žadatel žádá o dotaci i na fakultativní službu, musí tuto službu zařadit mezi poskytované služby – to znamená, že se vytvoří nová služba, např. zdravotní péče, doprava uživatelů apod.

O dotaci z rozpočtu OSS MMP nelze žádat na sociální službu, na kterou organizace žádá z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP.
Žádosti se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP (web Sociální služby města
Plzně) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat. V případě, že nemáte oprávnění pro vstup do aplikace či jste heslo zapomněli, požádejte administrátora Mgr. Karolínu Vodičkovou, MBA, e-mail: vodickovak@plzen.eu, o jeho zaslání.
Při vyplňování si Žádost průběžně ukládejte, před odesláním Žádost nejdříve vytiskněte a dobře zkontrolujte, až poté dejte „Odeslat“. Žádost je důležité mít vyplněnou kompletní. Nezapomeňte vypsat přílohy a žádost o dotaci řádně zdůvodnit pro každou sociální službu zvlášť.
Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do sekretariátu OSS MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh.

K Žádosti je nutné přiložit tyto povinné přílohy:
1. Kopii Smlouvy o založení bankovního účtu (nebo jiný doklad opravňující předkladatele nakládat s bankovním účtem uvedeným v žádosti).
2. Kopii dokladu o jmenování osoby/osob s podpisovým právem (vyjma FO), pokud není tato osoba/osoby jmenovitě uvedena/y ve veřejném registru. Dokladem se rozumí, např. jmenovací dekret, zápis z valné hromady, pověření, zápis z jednání správní rady, plná moc apod.
3. Kopii vydané registrace opravňující k poskytování sociální služby – pouze nová sociální služba.

Nelze-li z veřejných rejstříků dálkově (tj. prostřednictvím internetu) zjistit nebo ověřit identifikaci žadatele, je žadatel ke své žádosti povinen přiložit následující přílohy:
• právnická osoba - kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejných rejstříků apod.); případně stanovy, zřizovací nebo zakládací listinu či doklady o rozhodovacích pravomocech organizace;
• podnikající fyzická osoba - kopii oprávnění k podnikání.
Žádost i její přílohy se předkládají jako volné listy, nesvázané pevnou vazbou, sepnuté kancelářskou sponou, v zalepené obálce a označené názvem dotačního programu.
Žádosti lze vyplňovat od 6. 8. 2018, do této doby probíhají úpravy aplikace.
Žádosti lze fyzicky odevzdat pouze v době od 3. 9. do 12. 9. 2018 včetně.
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby, je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 12. 9. 2018, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat - ani prostřednictvím poštovních služeb - před termínem 3. 9. 2018.

Blíže viz přílohy:
• Podmínky dotačního programu
• Vzor Žádosti
Tyto přílohy najdete na zde: socialnisluzby.plzen.eu/dotacni-programy/podminky-poskytovani-dotaci/zasady-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-plzne.aspx
• Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně
• Doporučení k tvorbě rozpočtu projektu a k vyúčtování dotace z rozpočtu OSS MMP, příklad obsahových náplní jednotlivých položek
• Manuál práce s aplikací Dotace_OSS MMP

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Vodičková, MBA (vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504).