Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 745 ze dne 24. 6. 2019, vyhlašuje dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“.

Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a níže uvedených souvisejících fakultativních služeb:
• doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
• fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Žádost se vyplňuje v aplikaci Dotace OSS MMP (web Sociální služby města Plzně), a to nejdříve od 19. 8. 2019.

Žádost i její přílohy se poté předkládají v písemné formě - jako volné listy, nesvázané pevnou vazbou, sepnuté kancelářskou sponou, v zalepené obálce a označené názvem dotačního programu.
Žádosti lze fyzicky odevzdat pouze v době od 9. 9. do 20. 9. 2019 včetně.

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 20. 9. 2019, v ostatních případech datum doručení.

Blíže viz přílohy a další podmínky poskytování dotací.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351
Kontaktní osoby:
Mgr. Karolína Vodičková, MBA - vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504
Mgr. Lukáš Mařan – maranl@plzen.eu – tel.: 378 033 356