Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MIMOŘÁDNÉ KOLO KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018 – NAVÝŠENÍ MEZD

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 191 ze dne 22. 2. 2018, vyhlašuje dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd“.

Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků na úhradu mezd a jejich navýšení pracovníkům podílejících se na poskytování přímé péče (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a zdravotnický pracovník) o uživatele následujících služeb:
a) Osobní asistence;
b) Pečovatelská služba;
c) Týdenní stacionáře;
d) Domovy pro seniory;
e) Denní stacionáře;
f) Domovy se zvláštním režimem.

Je možné žádat pouze na sociální službu, které byla schválena dotace v rámci dotačního programu „Kofinancování sociálních služeb na rok 2018“.
Sociální služba musí být poskytována pouze na katastrálním území města Plzně.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, je 6 300 000 Kč.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná žádost (viz příloha), se v papírové podobě, v zalepené obálce, označené názvem dotačního programu a oficiálním názvem žadatele odevzdává do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech povinných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.
Žádost může být zaslána také pomocí datové schránky id - 6iybfxn.
Kompletní žádost je nutné zaslat současně elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu ve stanovených lhůtách.

Žádosti lze odevzdat pouze v těchto termínech:
Pondělí 2. dubna 2018
Úterý 3. dubna 2018
Středa 4. dubna 2018

V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat před 2. dubnem 2018.

Výsledky dotačního programu budou zveřejněny nejpozději do 30. září 2018 na https://socialnisluzby.plzen.eu/.

Blíže viz přílohy:
• Vyhlášení dotačního programu
• Vzor Žádosti
• Vzor Závěrečné zprávy
Další přílohy, kterými jsou Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně a Doporučení k tvorbě rozpočtu projektu a k vyúčtování dotace najdete v kategorii Podmínky poskytování dotací.

Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu) – tel. 378033356 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň.