Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2018

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 609 ze dne 1. 6. 2017, vyhlašuje dotační program pro poskytovatele sociálních služeb „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2018“. Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění), poskytování zdravotní péče - v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích - a níže uvedených souvisejících fakultativních služeb:
• doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
• ubytování – pouze u organizace NADĚJE - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v zařízeních Železniční, Černická;
• fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Pokud žadatel žádá o dotaci i na fakultativní službu, musí tuto službu zařadit mezi poskytované služby – to znamená, že se vytvoří nová služba např. zdravotní péče, doprava uživatelů apod.
O dotaci z rozpočtu OSS MMP nelze žádat na sociální službu, na kterou organizace žádá z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Žádosti se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP (web Sociální služby města Plzně) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat. V případě, že nemáte oprávnění pro vstup do aplikace, či jste heslo zapomněli, požádejte administrátora Mgr. Karolínu Vodičkovou, MBA, e-mail: vodickovak@plzen.eu o jeho zaslání.

Při vyplňování si Žádost průběžně ukládejte, před odesláním Žádost nejdříve vytiskněte a dobře zkontrolujte, až poté dejte „Odeslat“.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do sekretariátu OSS MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh.

K Žádosti je nutné přiložit tyto povinné přílohy:
1. Kopii Smlouvy o založení bankovního účtu (nebo jiný doklad opravňující předkladatele nakládat s bankovním účtem uvedeným v žádosti).
2. Kopii dokladu o jmenování osoby/osob s podpisovým právem (vyjma FO), pokud není tato osoba/osoby jmenovitě uvedena/y ve veřejném registru. Dokladem se rozumí např. jmenovací dekret, zápis z valné hromady, pověření, zápis z jednání správní rady, plná moc apod..
3. Kopii vydané registrace opravňující k poskytování sociální služby – pouze nová sociální služba.

Nelze-li z veřejných rejstříků dálkově (tj. prostřednictvím internetu) zjistit nebo ověřit identifikaci žadatele, je žadatel ke své žádosti povinen přiložit následující přílohy:
• právnická osoba - kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejných rejstříků apod.); případně stanovy, zřizovací nebo zakládací listinu či doklady o rozhodovacích pravomocech organizace;
• podnikající fyzická osoba - kopii oprávnění k podnikání.

Žádost i její přílohy se předkládají jako volné listy, nesvázané pevnou vazbou, sepnuté kancelářskou sponou, v zalepené obálce označené názvem dotačního programu.
Žádosti lze elektronicky vyplňovat od 1. 7. 2017, do této doby probíhají úpravy aplikace.

Žádosti je možno odevzdat pouze v době od 10. 7. do 17. 7. 2017 včetně.
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 17. 7. 2017, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani prostřednictvím poštovních služeb před termínem 10. 7. 2017.

Blíže viz přílohy:
• Podmínky dotačního programu
• Vzor Žádosti
• Další přílohy, kterými jsou Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně -(POZOR, od 15. 5. 2017 platí nové, aktualizované Zásady! ),  Doporučení k tvorbě rozpočtu projektu a k vyúčtování dotace a Manuál pro práci s aplikací Dotace OSS MMP najdete v kategorii Podmínky poskytování dotací.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 35
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Vodičková, MBA (vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504).