Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Služby a činnosti v sociální oblasti“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 34, ze dne 19. 1. 2017, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti.“

Dotace lze poskytnout na financování projektů reagujících na tyto oblasti:
a. dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b. podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
c. aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
d. celoživotní učení a vzdělávání seniorů;
e. osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
f. podpora organizací sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
g. zvyšování informovanosti ohrožené mládeže;
h. preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny.

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a Podmínkách dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“, které jsou - společně s formuláři žádosti a formuláři pro vyúčtování dotace - přiloženy níže.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost, viz příloha, se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy 1. 3. 2017, buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.

Na dotační program je alokována částka 1 100 000 Kč.

Žádosti lze odevzdávat pouze v těchto dnech:
Pondělí 27. 2. 2017 od 8,00 – 17,00 hod
Úterý 28. 2. 2017 od 8,00 – 16,00 hod
Středa 1. 3. 2017 od 8,00 – 17,00 hod
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 1. 3. 2017, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 27. 2. 2017.

Žádost, včetně příloh, je nutné zaslat rovněž elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu

Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu, tel. 378 033 35).