Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 696 ze dne 9. 6. 2016, vyhlašuje dotační program pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2017 - „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017“ (napojení na rozpočet města).

Dotace lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění), poskytování zdravotní
péče - v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích - a níže uvedených souvisejících fakultativních služeb:
• doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby;
• ubytování – pouze u organizace NADĚJE - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v zařízeních Železniční, Černická;
• fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

O dotaci z rozpočtu OSS MMP nelze žádat na sociální službu, na kterou organizace žádá z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Žádosti se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP (web Sociální služby města Plzně) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat. V případě, že nemáte oprávnění pro vstup do aplikace, či jste heslo zapomněli, požádejte administrátora Mgr. Karolínu Vodičkovou, MBA, e-mail: vodickovak@plzen.eu o jeho zaslání.

Při vyplňování si Žádost průběžně ukládejte, před odesláním Žádost nejdříve vytiskněte a dobře zkontrolujte, až poté dejte „Odeslat“.
Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do sekretariátu OSS MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh.


K Žádosti je nutné přiložit tyto povinné přílohy:
1. Kopii Smlouvy o založení bankovního účtu (nebo jiný doklad opravňující předkladatele nakládat s bankovním účtem uvedeným v žádosti);
2. Kopii dokladu o jmenování osoby/osob s podpisovým právem (vyjma FO), pokud není tato osoba/osoby jmenovitě uvedena/y ve veřejném registru. Dokladem se rozumí, např. jmenovací dekret, zápis z valné hromady, pověření, zápis z jednání správní rady, plná moc apod.;
3. Kopii vydané registrace opravňující k poskytování sociální
služby – pouze nová sociální služba.

Nelze-li z veřejných rejstříků dálkově (tj. prostřednictvím internetu) zjistit nebo ověřit identifikaci žadatele, je žadatel ke své žádosti povinen přiložit následující přílohy:
• právnická osoba - kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejných rejstříků apod.); případně stanovy, zřizovací nebo zakládací listinu či doklady o rozhodovacích pravomocech organizace;
• podnikající fyzická osoba - kopii oprávnění k podnikání.

Žádost i její přílohy se předkládají nesvázané pevnou vazbou, ale jako volné listy, sepnuté kancelářskou sponou, v zalepené obálce označené názvem dotačního programu.

Žádosti lze odevzdat v těchto termínech:
Pondělí 25. 7. 2016 od 8,00 – 17,00 hod
Úterý 26. 7. 2016 od 8,00 – 16,00 hod
Středa 27. 7. 2016 od 8,00 – 17,00 hod
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 27. 7. 2016, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat - ani prostřednictvím poštovních služeb - před 25. 7. 2016.

Blíže viz přílohy.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Vodičková, MBA (vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504).