Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2016

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 24 , ze dne 14. 1. 2016, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti.“

Dotace lze poskytnout na financování projektů reagujících na tyto oblasti:
a) Podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí.
b) Podpora klubové a svazové činnosti seniorů a zdravotně postižených.
c) Projekty reagující na opatření obsažená v Realizačním plánu pro rok 2016.
d) Podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce.
e) Financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), které nebyly pro rok 2016 podpořeny z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (pro formální nedostatky žádosti).

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost, viz příloha, se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy 29. 2. 2016 - buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.
Žádost o dotaci na sociální službu se vyplňuje pouze v aplikaci Dotace OSS MMP (web OSS) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat.

Žádosti lze odevzdávat pouze v těchto dnech:
Čtvrtek 25. 2. 2016 od 8,00 – 16,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)
Pátek 26. 2. 2016 od 8,00 – 15,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)
Pondělí 29. 2. 2016 od 8,00 – 17,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 29. 2. 2016, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 25. 2. 2016.

Žádost, včetně přílohy B, je nutné zaslat elektronicky na e-mail: hovorkova@plzen.eu

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hovorková (hovorkova@plzen.eu, tel. 378 033 355)