Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Bezbariérovost“

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 336 ze dne 24. 3. 2016 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Bezbariérovost.“

Město Plzeň bude poskytovat finanční prostředky na zajištění pomoci a podpory zdravotně postiženým osobám, seniorům a rodinám s malými dětmi - s cílem zpřístupnění staveb a odstranění bariér při vstupu do domu, do výtahu a výstavbou výtahů. Podpora může mít investiční či neinvestiční charakter. Podporu lze poskytnout na:
• Přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejnosti.
• Další formy zpřístupnění kultury, sportu, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
• Odstraňování bariér při vstupu do domu, do výtahu a výstavbu výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

O dotaci mohou požádat fyzické nebo právnické osoby nepodnikající s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které budou projekt realizovat na území města Plzně. Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace města Plzně, společnosti s majetkovou účastí města Plzně, organizace městem vlastněné a městské obvody. Dotace nemůže být poskytnuta na majetek města, který je ve výpůjčce.

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně a Podmínkách dotačního programu „Bezbariérovost“, které jsou společně s formuláři žádosti a formuláři pro vyúčtování dotace přiloženy níže.

Řádně vyplněná a podepsaná Žádost (u právnických osob podepsaná statutárním zástupcem) se v papírové podobě - v zalepené obálce označené názvem dotačního programu - odevzdává buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh.

Žádosti lze odevzdat pouze v těchto termínech:
Pondělí 23. 5. 2016 od 8:00 – 17:00 (polední pauza 11:00 – 12:00)
Úterý 24. 5. 2016 od 8:00 – 16:00 (polední pauza 11:00 – 12:00)

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby, je pro dodržení termínu rozhodující datum 24. 5. 2016, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 23. 5. 2016.
Žádost je nutné zaslat elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu.

Podrobnější informace k tomuto titulu podá:
Bc. Lukáš Mařan, email: maranl@plzen.eu, tel 378 033 356

Upozorňujeme, že vzhledem k předpokládanému zvýšenému objemu žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.

Na dotační program Bezbariérovost je alokovaná částka 500 000 Kč.