Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program „Aktivity prorodinné politiky“ na rok 2016

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, na základě usnesení Rady města Plzně č. 24 , ze dne 14. 1. 2016, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Aktivity prorodinné politiky.“

Dotace lze poskytnout na financování preventivních služeb na podporu funkčnosti rodiny. Cílem preventivních služeb je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a v procesu harmonizace práce a rodiny (poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi, podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství, ostatní druhy aktivit k podpoře funkčnosti rodiny, posilování a upevňování rodičovských rolí, podpora svépomocných skupin v rámci komunity – podpora intuitivního rodičovství). Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině.
Podporovány nebudou aktivity typu: volná herna, zájmové kroužky pro děti či pro rodiče s dětmi (tanec, hraní, zpívání, výtvarné aktivity, plavání, jazyková výuka, apod.), dětské skupiny, školky či jiné formy hlídání a také veškeré aktivity, které jsou založené na komerčním základě. Rovněž nebudou podporovány jednodenní akce typu „Den dětí“, „Sportovní den“ apod., které přímo nesplňují cíle tohoto dotačního programu. V rámci dotačního programu nebudou podporovány sociální služby.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost, viz příloha, se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky 29. 2. - buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.

Žádosti odevzdávejte v těchto termínech:
Čtvrtek 25. 2. 2016 od 8,00 – 16,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)
Pátek 26. 2. 2016 od 8,00 – 15,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)
Pondělí 29. 2. 2016 od 8,00 – 17,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby, je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 29. 2. 2016, v ostatních případech datum doručení.
Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 25. 2. 2016.

Žádost, včetně přílohy B, je nutné zaslat elektronicky na e-mail: hovorkova@plzen.eu

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Hovorková (hovorkova@plzen.eu, tel. 378 033 355)