Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů na rok 2015

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů.

V rámci tohoto dotačního programu je možné podat žádosti o dotaci na Zajištění zdravotní péče osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným, s důrazem na osoby bez domova a cizince.
Cílem dotace je poskytnout finanční prostředky na zajištění zdravotní péče osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným, s důrazem na osoby bez domova a cizince.

K Žádosti o dotaci musí žadatel přiložit tyto přílohy:
1. Doklad vydaný Českou lékařskou komorou prokazující členství uchazeče v této komoře nebo členství lékaře, jehož prostřednictvím zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů (viz zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů/zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, oba v platném znění).
2. Čestné prohlášení, že má zajištěné smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování zdravotní péče.
3. Prohlášení o podpoře de minimis.

Dotace se poskytuje na období od 1. července do 31. prosince 2015.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost (viz příloha) se v papírové podobě odevzdává do 27. února 2015 - buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.

Podrobnější informace k tomuto titulu podá Mgr. Karolína Vodičková, MBA, e-mail: vodickovak@plzen.eu, tel: 724 527 504.