Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2015

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2015.
Pro rok 2015 jsou definovány tyto dotační priority:
a) Podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b) Podpora klubové a svazové činnosti seniorů a zdravotně postižených, svépomocných sdružení pacientů (vzdělávací akce, přednášková činnost, zlepšení informovanosti veřejnosti, laická terapie, psychosociální podpora apod.);
c) Projekty, které zavádějí inovativní postupy a metody, podpora jejich pilotního ozkoušení;
d) Podpora vzniku nových aktivit, které řeší opatření obsažená v Realizačním plánu 2015.

Podrobnější informace k dotačnímu programu najdete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně, viz. níže.
Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost viz. příloha se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky - buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.
Žádost o Dotaci na sociální službu si vyplňuje pouze v aplikaci Dotace OSS MMP
(web OSS) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat.

Uzávěrka příjmu žádostí je 27. 2. 2015 ve 12,00 hodin.
Na dotační program Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti je v rozpočtu alokovaná částka 500 000,- Kč.

Žádost včetně přílohy B je nutné zaslat elektronicky na e-mail: hovorkova@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto programu podá Bc. Lucie Hovorková, e-mail: hovorkova@plzen.eu, el:378 033 355

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.