Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2015

Dotaci lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb. Dotaci lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (platnou registraci).

Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění.

Organizace, které se budou ucházet o veřejnou zakázku z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ si mohou podat žádost o dotaci – informace o VZ bude uvedena v Žádosti, v kolonce: Poznámka k rozpočtu. Organizace je povinna nejpozději do 10 dní od vysoutěžení veřejné zakázky na danou službu písemně informovat Odbor sociálních služeb MMP na e mail: socialnisluzby@plzen.eu. Následně je pak povinna upravit žádost o dotaci tak, aby reflektovala veřejnou zakázku – nelze čerpat dotaci od města Plzně na náklady ve stejném období, s jakým koresponduje předmětná veřejná zakázka.

O dotaci z rozpočtu OSS MMP nelze žádat na sociální službu, na kterou organizace žádá z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Žádosti se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP (web OSS) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat.

Při vyplňování si Žádost průběžně ukládejte, před odesláním Žádost nejdříve vytiskněte a dobře zkontrolujte, až poté dejte „odeslat“.


Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky - buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně, které jsou k dispozici na socialnisluzby.plzen.eu/dotace/podminky-poskytovani-dotaci/zasady-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-plzne.aspx

Uzávěrka žádostí je ve středu 16. července 2014 v 16.00 hod.
(V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení.)


Podrobnější informace poskytne projektový analytik Mgr. Karolína Vodičková (vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504), příp. manažer OSS MMP pro danou cílovou oblast služeb.