Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2012

Odbor sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení - formou napojení na rozpočet OSS MMP - pro rok 2012 v těchto programech: 

Program 1
Dotaci
lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.
Dotaci lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).
Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách vyjma těch služeb prevence, které jsou financovány z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“.
O dotaci z rozpočtu OSS MMP nemohou žádat organizace, které jsou svými sociálními službami napojeny na rozpočet Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Program 2
Dotaci
lze poskytnout subjektu, který neposkytuje sociální služby vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., ale poskytuje služby, které se blíží svým charakterem sociálním službám vymezených zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Žadatelem může být pouze nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní organizace), která v předchozím roce již čerpala dotaci z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP.

Program 3 
Dotaci
lze poskytnout i na projekt/aktivitu, které nejsou sociální službou vymezenou zákonem č. 108/2006 Sb., ale jedná se o opatření obsažené v Realizačním plánu na rok 2012.

Pokud žadatel k podání žádosti nevyužívá aplikaci Dotace OSS MMP, zašle žádost ještě v elektronické podobě na e-mail: vodickovak@plzen.eu.  
V Programu 1 se využívá k podání žádosti aplikace Dotace OSS MMP - tento program může použít i pro podání žádosti o dotaci na neregistrovanou službu, na kterou již z rozpočtu OSS MMP - formou napojení na rozpočet dotaci - čerpal v minulém roce (Program 2).
V Programu 2 a 3 se používá k podání žádosti o dotaci přiložený formulář.

Bližší informace naleznete v dokumentu: „Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP“.

Žádosti v počtu 1x originál (s razítkem, podpisem) přijímá sekretariát Odboru sociálních služeb MMP uzávěrka žádostí je v pondělí 18. července 2011 v 16.00 hod.

Podrobnější informace poskytne projektový analytik Mgr. Karolína Vodičková (vodickovak@plzen.eu  -  tel.: 724 527 504), příp. manažer OSS pro danou cílovou oblast.