Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2011

Odbor sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení - formou napojení
na rozpočet OSS MMP - pro rok 2011 v těchto programech:

Program 1
Dotaci lze poskytnout pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb.
Dotaci lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).
Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách vyjma těch služeb prevence, které budou financovány z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“.

Organizace ucházející se o veřejnou zakázku z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ si může podat žádost o dotaci, ale je povinna, nejpozději do 10 dní od vysoutěžení veřejné zakázky na danou službu, podat písemnou žádost o stažení  žádosti o dotaci z rozpočtu OSS.

O dotaci z rozpočtu OSS MMP nemohou žádat organizace, které jsou svými sociálními službami napojeny na rozpočet Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Program 2
Dotaci lze poskytnout subjektu, který neposkytuje sociální služby vymezené zákonem
č. 108/2006 Sb., ale poskytuje služby, které se blíží svým charakterem sociálním službám vymezených zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Žadatelem může být pouze nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní organizace), která v předchozím roce již čerpala dotaci z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP.

Žádosti v počtu 1x originál (s razítkem, podpisem) + 1x elektronická verze (na CD) přijímá sekretariát
Odboru sociálních služeb MMP
uzávěrka žádostí je v pátek 2. července 2010 ve 12.00 hod.

Bližší informace naleznete v dokumentu:
„Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP“.
(kompletní výzva s nezbytnými přílohami na www.plzen.eu/socialnisluzby)

Podrobnější informace poskytne projektový analytik Mgr. Karolína Vodičková
(vodickovak@plzen.eu  - tel.: 724 527 504), příp. manažer OSS pro danou cílovou oblast.