Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Služby a činnosti v sociální oblasti

Program podporuje projekty v sociální oblasti, které nejsou sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale doplňují a dále rozvíjejí síť sociálních služeb na území města Plzně pro cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři, cizinci, etnické menšiny a dobrovolníci. Každý žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost, tato žádost může obsahovat více projektů.

Dotační program je v r. 2022 zaměřen na tyto priority:
a) dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b) podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
c) aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
d) osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
e) podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
f) preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny;
g) aktivity podporující integraci cizinců a menšinové aktivity na území města Plzně.

Minimální alokovaná částka na program: 1 mil. Kč.

Termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace: 4. – 6. dubna 2022

Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Mařan, vedoucí oddělení dotací a kontroly - maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356, mobil 722 976 776,
Mgr. Marek Hauer, kontrolor dotací - hauer@plzen.eu, tel. 378 033 355.

Stav: NEAKTIVNÍ - již nelze žádat.

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2022 najdete v níže přiložených souborech.