Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Služby a činnosti v sociální oblasti

Program podporuje projekty v sociální oblasti, které nejsou sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale doplňují a dále rozvíjejí síť sociálních služeb na území města Plzně.  

Dotační program je zaměřen na tyto priority:
a) dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b) podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
c) aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity;
d) osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
e) podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
f) preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny;
g) aktivity podporující integraci cizinců a menšinové aktivity na území města Plzně.

Žádost o poskytnutí dotace je možné podat pouze prostřednictvím aplikace E-Dotace.

Termín pro podání žádosti: 10. 4. 2024 8:00 hod. - 24. 4 2024 17:00 hod.

Každá žádost může obsahovat pouze jeden projekt ve výši max. 100 000 Kč. Počet žádostí jednoho žadatele není omezen.

Kontaktní osoba:
Samanta Mereššová, DiS., meressova@plzen.eu, tel. 378 033 354.

Stav: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Rada města Plzně svým usnesením č. 526 ze dne 30. května 2024 schválila/neschválila poskytnutí dotace organizacím, které jsou vypsané v příloze.
Ostatní žádosti budou projednávané Zastupitelstvem města Plzně dne 30.6.2024.