Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Sociální bydlení

Zastupitelé města Plzně schválili novou Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2019 – 2022. Dokument o 86 stranách nahrazuje Koncepci sociálního a dostupného bydlení na roky 2016 – 2020, jež přinesla výrazný posun v oblasti bydlení a sociální práce na území Plzně. Součástí schválené koncepce je i Akční plán na roky 2019 – 2020, který vychází ze strategické části schváleného dokumentu. Město počítá s navyšováním kapacity bytů pro vybrané cílové skupiny občanů, navrhuje nový systém získání obecního bytu, obsahuje konkrétní projekty výstavby a další.

Cílem koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky města směrem k jeho občanům a pro vybrané cílové skupiny obyvatel navrhnout prostřednictvím jednotlivých opatření do roku 2022 možné způsoby řešení bytové situace, přičemž počítáme s navýšením kapacity jednotlivých forem bydlení minimálně o 150 bytů. Nově je v koncepci navržen systém získání obecního bytu, kdy prakticky všechny volné byty budou zveřejňovány na realitním portálu města Plzně a žadatelé si budou moci podat přihlášku na konkrétní byt. Jedinou podmínkou bude předchozí registrace žadatele prostřednictvím on-line formuláře. Na realitním portálu budou pravidelně zveřejňovány upravené volné byty pro jednotlivé cílové skupiny. Od této změny očekáváme zlepšení transparentnosti celého systému a zrychlení možnosti získání bytu od podání dřívější žádosti do jejího vyřešení. Každý ze zájemců si bude moci podat přihlášku na byt, kde chce bydlet. Tento systém bude vyžadovat aktivitu ze strany žadatelů. K tomu má dopomoci také nově zřízené kontaktní místo pro bydlení, kde pracovníci oddělení nájmů a sociální pracovníci budou na jednom místě. Úkolem sociálních pracovníků bude poskytovat podporu osobám s nižší počítačovou gramotností a poskytovat podporu v oblasti bydlení nejvíce zranitelným osobám na trhu s bydlením. Zároveň město Plzeň hodlá pokračovat v projektu sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. Cílem této podpory je udržení si bydlení, podpora zlepšování zdravotního stavu a životní spokojenosti a podpora sociální integrace.

Důležitou součástí strategické části koncepce je již zmíněný plán zajištění dostatečného bytového fondu a bytové výstavby. Plán počítá s vybudováním bydlení pro seniory, výstavbou domu s pečovatelskou službou, zřízením komunitního bydlení, zajištěním dostatečného množství bezbariérových bytů, dostatečnou nabídkou startovacích bytů pro mladé (mladé rodiny s dětmi, absolventi) a zajištěním sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. S převážnou částí pořízení tohoto typu bydlení se počítá v lokalitě Zátiší, kde bude letos odstartována 1. etapa revitalizace. Dalších 20 bytů pro seniory nově vznikne v bytovém domě Prostřední 48. Pro nabídku bydlení budou také využity stávající kapacity bytového fondu města Plzně. Kromě toho bude město zvažovat i možnost nové výstavby na svých vlastních pozemcích. Pro výstavbu jsou také hledány možnosti získání státních dotací z jednotlivých dotačních programů, které mají bohužel celou řadu limitů, což pro statutární města není výhodné.

První Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 byla schválena v lednu 2016. Následně město Plzeň získalo dotaci 13 milionů korun na realizaci projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Díky dotaci se podařilo zadat několik studií/analýz, jež pomohly při plánování a realizaci bytové politiky města a výstupy se odrazily v nové koncepci. Nejdůležitější studií je Analýza prostorové segregace města Plzně. Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Aktualizovaná koncepce byla připomínkovaná poskytovateli sociálních služeb v Plzni a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Nová koncepce, na rozdíl od té předchozí, více počítá se zapojením právě poskytovatelů sociálních služeb.

Více v přiložených dokumentech.

Projekt s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006185
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2020
Celkové způsobilé náklady 13 887 378,00 Kč, dotace ve výši 13 193 009,10 Kč, vlastní podíl spolufinancování 694 368,90 Kč.
Blíže o projektu viz prezentace