Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Aktuální změny v sociálních dávkách

Od září 2022 dochází ke změnám ve výplatě některých sociálních dávek, stejně tak je možné zažádat o dávky nové.
Příspěvek na bydlení
K čemu slouží?
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory. Má za úkol pokrýt jedinci nebo rodině část nákladů souvisejících s bydlením.

Kdo může požádat?
Žádost o příspěvek na bydlení může podat:
• vlastník bytu
• nájemce
• nebo i podnájemce bytu

Kdy je nárok?
Nárok na příspěvek je pouze při splnění 2 podmínek současně:

 Náklady na bydlení žadatele přesahují 30 % rozhodného čistého příjmu jedince či rodiny (tzn.  v součtu příjmy všech členů domácnosti včetně přídavků na děti a rodičovských příspěvků).
 Těchto 30 % rozhodného čistého příjmu jedince nebo rodiny není vyšší než částka normativních nákladů (= průměrných nákladů) na bydlení, která se mění každoročně dle nařízení vlády.
Normativní náklady jsou vypočítány dle počtu osob v domácnosti, počtu obyvatel a toho, zda je o dávku žádáno pro vlastní byt, družstevní, nebo nájemní.

Kde podat žádost?
Žádost je možné podat několika způsoby:

• osobně u příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Plzni
• poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
• soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
• elektronicky zde: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
(ale pouze s podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR)

Kde najdu formulář „Žádost“ a přílohy?

• Mohu si ji vytisknout zde: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
• popř. je k vyzvednutí přímo na kontaktním pracoviště Úřadu práce ČR


Co bude nutné dokládat i po přiznání příspěvku?
Po přiznání příspěvku bude nutné dokládat příjmy domácnosti po novu pouze každé pololetí. Zároveň nově končí povinnost rozepisovat jednotlivé položky a předkládání výdajů za pravidelně placené služby (nájemné, energie, odpady, parkovné…).
Veškeré dokumenty, pro rozhodnutí o nároku na příspěvek, lze nahrát online.
Nově by pro posuzování nároku měly stačit pouze kopie místo originálních dokumentů. Současně by také občané neměli dokládat to, co si stát může sám ověřit.


Výchovné k důchodu za každé vychované dítě

K čemu slouží?
Jedná se o kompenzaci za výchovu dítěte nebo dětí. Má ocenit zásluhy pečujících osob, jejich úsilí o přínos a výchovu nového přispěvatele do důchodového systému a zároveň paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v důsledku kariérních výkyvů souvisejících s výchovou. Výchovné přinesla novelizace zákona č. 323/2021 Sb., který novelizoval zákon o důchodovém pojištění a jeho účinnost bude k datu 1. 1. 2023.

Jaká je výše?
Výchovné bude v roce 2023 pevně stanoveno na 500 Kč měsíčně za jedno dítě.
V případě výchovy více dětí se tato částka násobí. Původně zamýšlené omezení pouze na tři děti neplatí, tedy kdo vychoval čtyři děti, bude mít navíc 2000 korun, o které se trvale zvýší procentní výměra starobního důchodu, řádného nebo i předčasného. Výchovné pro rok 2023 dosáhne 500 Kč za každé vychované dítě (původně zamýšlené omezení pouze na tři děti neplatí, takže kdo vychoval čtyři děti, bude mít navíc 2000 korun.
Částka se bude navíc od roku 2024 pravidelně valorizovat.

Kdo má nárok na výchovné?
Nárok na výchovné má osoba (žena či muž), který dosáhl důchodového věku a zároveň zajišťoval/a výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu. Tzn. před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečoval/a o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.

 Kdo žádat nemusí?
• Žádost nepodávají ženy, jejichž důchodový věk byl snížen za výchovu dětí a starobní důchod jim byl přiznán před 1. 1. 2023. Těmto ženám bude starobní důchod zvýšen o výchovné automaticky bez žádosti.

• Žádost samostatně, nepodávají také pojištěnci, kteří teprve budou žádat o starobní důchod s datem přiznání po 31. 12. 2022. Součástí žádosti o starobní důchod bude i žádost o výchovné a související čestné prohlášení – není tedy třeba žádat o výchovné samostatným podáním.

 Kdo by si měl podat žádost?
• Ženy, poživatelky starobního důchodu, kterým nebyl snížen důchodový věk za výchovu dětí – pokud jim byl starobní důchod přiznán před 1. 1. 2023 a nebyl jim snížen důchodový věk za výchovu dětí, musí o výchovné požádat a výchovu doložit.

• Muži, poživatelé starobního důchodu – pokud dítě/děti vychovával muž, musí vždy o výchovné požádat a výchovu doložit.

• Ženy a muži, poživatelé tzv. transformovaného starobního důchodu – starobní důchodci, kterým byl před 1. 1. 2023 invalidní důchod ze zákona v jejich 65 letech transformován na starobní důchod, mají na výchovné nárok pouze tehdy, pokud požádají o přiznání starobního důchodu a splní podmínku minimální doby důchodového pojištění. Současně s žádostí o starobní důchod musí o výchovné požádat a výchovu doložit.

• Ženy a muži se zaniklým starobním důchodem – kteří již požádali o starobní důchod, splnili podmínky pro nárok na starobní důchod, ale nárok na starobní důchod jim ze zákona zanikl z důvodu, že jejich stávající invalidní důchod byl vyšší. Nárok na výchovné vzniká poté, co se v 65 letech jejich invalidní důchod transformuje na starobní - o výchovné musí požádat a výchovu doložit.


Kde lze podat žádost?


Požádat žádost o výchovné, kategorií osob, kterým se nepřiznává automaticky, lze hned několika způsoby:

• osobně u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení nebo České správy sociálního zabezpečení
• poštou na adresu České správy sociálního zabezpečení
• soukromou datovou schránkou České správy sociálního zabezpečení

Kde najdu formulář „Žádost“ a přílohy „Čestné prohlášení“?

• Mohu si ji vytisknout zde společně s „Čestným prohlášením“ zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zzsdvd
• popř. jsou oba tiskopisy k vyzvednutí přímo u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení