Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. УВОД.. 1
 2. ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА. 2
 3. ТРУДОУСТРОЯВАНЕ И БИЗНЕС. 12
 4. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.. 27
 5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ В ПИЛЗЕН. 37
 6. ПИЛЗЕН - КУЛТУРА И ЗАБАВЛЕНИЯ. 54
 7. ТРАНСПОРТ В ПИЛЗЕН. 57
 8. ВАЖНИ КОНТАКТИ.. 61

 


УВОД

Актуализираната електронна информационна брошура за чужденците в Пилзен е предназначена предимно за чужденци от така наречените трети държави, които живеят и работят на територията на общината, но и не само за тях. Настоящата публикация в пет езикови мутации предлага основен преглед на информацията относно условията за пребиваване, трудоустрояване, бизнес, социално осигуряване, за образователната система и системата на здравеопазване в Чешката република. Освен това предоставя и информация от областта на пилзенските социални услуги, културата, обществения транспорт, която ще помогне на живеещите в Пилзен чужденци да се ориентират по-добре в ежедневните области на живота. Отделните глави са допълнени със списък на препратки към интернет страници, отнасящи се за дадената проблематика – не липсват и конкретни контакти за съответните институции.

Информационната брошура за чужденците в Пилзен – с оглед на своя обхват – съдържа ключови, но същевременно само ориентировъчни данни. За пълна информация препоръчваме да се обръщате към съответната институция или организациите с нестопанска цел, списък на които е посочен в края на всяка глава и по-подробно в глава Социално осигуряване и услуги за чужденците в Пилзен.

Ако тази брошура стане търсен пътеводител от чужденците, интегриращи се в нашето общество, тогава тя е постигнала своята цел.

Август 2021 г.

Д-р на фил. н. Алена Хинкова, МВА

ръководител на Сектор Социални услуги на община Пилзен

 

ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Закон № 326/1999 Sb. за пребиваване на чужденци на територията на Чешката република урежда условията, при които чужденците могат да влизат, пребивават и напускат територията на ЧР.

Чужденец е всяко физическо лице, което не е гражданин на ЧР, включително гражданин на ЕС. Съгласно този закон чужденци са гражданите на ЕС и членовете на семействата им (включително граждани на ЕИП[1] и Швейцария) и граждани на т.н. трети държави. Условията за предоставяне на международна закрила и условията за пребиваване на бежанци и лица ползващи се от допълнителна закрила са уредени в Закона за предоставяне на убежище 325/1999 Sb.

Всички актуални информации, както и Закона за пребиваване на чужденци ще намерите на страниците на Министерството на вътрешните работи на ЧР, включително последното изменение на Закона, с което се урежда новото издаване на документи на граждани на Европейския съюз и се уточнява кръга на лицата, считани за членове на семейството им:

www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Информацията по тази проблематика в настоящата глава е само ориентировъчна – предимно по отношение на чужденците от трети държави. Поради това, при необходимост се обърнете към пилзенската дирекция по миграционна политика и убежище на МВР на ЧР или към някоя неправителствена организация, списък на които ще намерите в глава Социално осигуряване и услуги за чужденците в Пилзен.

Законът за пребиваване на чужденци определя само два вида пребиваване – временно и постоянно.

 

 1. ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАНЕ

Чужденецът може да пребивава временно на територията на ЧР:

 • без виза,
 • на основание краткосрочна виза,
 • на основание дългосрочна виза (виза за престой над 90 дни), разрешение за дългосрочно пребиваване или разрешение за временно пребиваване, или
 • въз основа заповед за експулсиране.

 

 • Пребиваване без виза

Чужденецът може временно да пребивава на територията на ЧР без виза:

 • ако това е уредено с нормативен акт на Европейската общност – Регламент (ЕО) на Съвета (ЕО) № 539/2001,
 • ако е гражданин на Европейския съюз,
 • ако:
 1. спрямо лицето е наложена мярка за неотклонение задържане под стража или изтърпява наказание;
 2. е задържан с полицейска заповед, или е настанен в общежитие за задържане на чужденци;
 3. не е навършил 15 години по време на хоспитализация, ако е влязъл в страната съпровождан от друг чужденец, в чийто паспорт е вписан, и този чужденец е напуснал страната;
 4. е малолетно дете, на основание предварителна мярка на компетентния орган;
 5. е притежател на разрешение за пребиваване на територията на друга държава – страна по договора, и продължителността на престоя на територията не е повече от 3 месеца;
 6. е ученик, който не е гражданин на държава – член на Европейския съюз (в следващия текст само „ЕС“), но с постоянен адрес в друга държава – член на ЕС и пътува по линия на училищен излет в рамките на ЕС;
 7. е член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС, притежава карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС, или разрешение за постоянно пребиваване на територията на друга държава член на ЕС и продължителността на престоя не е повече от 3 месеца;
 • е член на семейството на гражданин на ЕС, чиято краткосрочна виза е изтекла, ако пребивава на територията с гражданин на ЕС и продължителността на престоя на територията не е повече от 3 месеца.

 

 • Пребиваване на основание краткосрочна виза
  • регламентирано в рамките на нормативната уредба на Европейските общности
  • краткосрочна виза се издава на граничния пункт като полицията я поставя в документа за задгранично пътуване
  • молба за удължаване на валидността се подава от чужденеца в полицията
  • член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който сам не е гражданин на ЕС и възнамерява да съпровожда гражданина на ЕС на територията на ЧР
  • краткосрочна виза се издава и с цел сезонна заетост[2]
  • ако притежава разрешение за дългосрочно пребиваване, издадено от друга държава – член на ЕС с цел научно-изследователска дейност, срокът на която не е повече от 1 година
  • ако притежава разрешение за дългосрочно пребиваване, издадено от друга държава – член на ЕС, с цел обучение в рамките на програма на ЕС и срокът на обучението не е повече от 1 година

 

 • Пребиваване на основание дългосрочна виза или разрешение за дългосрочно пребиваване
  • Виза за пребиваване над 90 дни
  • визата се издава въз основа молба, подадена от чужденеца до министерството; не се издава с цел заетост – това не се прилага, ако чужденецът подава молба за пребиваване над 90 дни с цел сезонна заетост, или за извънредна работна виза
  • най-много за 1 година; в случай на виза за сезонна заетост, валидността на същата е 6 месеца
  • Извънредна работна виза
  • В случай на недостиг на работници на трудовия пазар за конкретен отрасъл и професия, правителството може да издаде такава виза (в зависимост от извънредните обстоятелства, изброени в § 31 и ал. 2, букви a – е)
  • издава се с конкретен срок на валидност и продължителност на пребиваване в страната най-много за срок от 1 година; валидността на същата не се удължава
  • Виза за пребиваване над 90 дни с цел сезонна заетост
  • издава се от Министерството на вътрешните работи на ЧР по молба на чужденеца
  • издава се със срок на валидност най-много 6 месеца
  • Виза за пребиваване над 90 дни с цел допускане на пребиваването на територията

Издава се:

 • за наложителния срок, най-много за 1 година
 • на чужденец, който не може да напусне страната по независими от него причини
 • на чужденец, който в наказателно производство, е призован в качеството на свидетел, или като ощетено лице и участието му по разследването е наложително
 • на чужденец, който в рамките на срока на валидност на визата за пребиваване, валидността на която не може да бъде удължена, е подал на територията на страната молба за издаване на разрешение за постоянно пребиваване
 • на чужденец, който е обжалвал решение на министерството, с което е прекратена валидността на виза за пребиваване над 90 дни, или за дългосрочно пребиваване, или постоянно пребиваване, или е отхвърлена молбата за удължаване срока на визата

 

 • Временно пребиваване на територията с дипломатическа виза и виза със специален статут
  • дипломатическа виза или виза със специален статут (над 90 дни) се издава на чужденеца въз основа подадена молба
  • на чужденец, който се ползва със специални привилегии и имунитет
  • прекратява се от Министерството на външните работи

 

 • Пребиваване на основание разрешение за дългосрочно пребиваване
  • разрешение за дългосрочно пребиваване (§ 42)
  • разрешение с цел събиране на семейството на територията (§ 42a)
  • разрешение за пребиваване на лице от друга държава – член на ЕС (§ 42в)
  • разрешение с цел обучение на територията (§ 42г)
  • разрешение с цел закрила на територията (§ 42д)
  • разрешение с цел научно-изследователска дейност (§ 42е)
  • карта на работник/служител (§ 42ж)
  • синя карта (§ 42и)
  • карта на работник/служител, зает в рамките на предприятието + друга държава – член на ЕС (§ 42к + § 42м)
  • разрешение с цел инвестиране (§ 42н)

 

 1. ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧР

 

ЧУЖДЕНЦИ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

 • трябва да изпълнят условието за 5 години непрекъснато/временно пребиваване на територията на ЧР въз основа виза за пребиваване над 90 дни или разрешение за дългосрочно пребиваване
 • причини за отказ, загуба на валидността и прекратяване на валидността на разрешение за постоянно пребиваване - § 75, 76, 77 на изменението на Закона за пребиваване на чужденци № 176/2019 Sb.

 

ГРАЖДАНИН НА ЕС може да подаде молба за постоянно пребиваване:

 • след 5 години непрекъснато/временно пребиваване на територията на ЧР
 • ако при прекратяването на трудовите правоотношения или предприемаческата дейност е навършил възрастта, от която възниква право за пенсия по възраст и без прекъсване пребивава на територията на страната най-малко 3 години
 • ако при прекратяването на трудовите правоотношения или предприемаческата дейност е навършил пенсионна възраст поради инвалидност трета степен и без прекъсване пребивава на територията на страната най-малко 2 години
 • ако е в трудови правоотношения или извършва предприемаческа дейност на територията на друга държава – член на ЕС за период най-малко 3 години
 • ако му е предоставено убежище или допълнителна закрила

ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС може да подаде молба за пребиваване:

 • след 5 години непрекъснато/временно пребиваване на територията на ЧР
 • след 2 години непрекъснато/временно пребиваване на територията на ЧР, ако най-малко 1 година е член на семейството на гражданин на Чешката република, който има регистриран постоянен адрес в страната, или е член на семейството на гражданин на друга държава – член на ЕС, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в страната
 • ако е вдовец/вдовица, син/дъщеря на починал гражданин на ЧР с регистриран в ЧР постоянен адрес
 • ако е вдовец/вдовица, син/дъщеря на починал гражданин на друга държава – член на ЕС, който е пребивавал на територията въз основа трудови правоотношения или предприемаческа дейност.

 

Към молбата за издаване на разрешение за дългосрочно и постоянно пребиваване чужденецът обикновено е длъжен да представи следните документи:

 • документ за самоличност
 • снимка
 • документ, удостоверяващ целта на пребиваването на територията (напр. разрешение за работа, документ за регистрирана фирма, документ за обучение, следване, документ, удостоверяващ роднинската връзка и под.) или документ, удостоверяващ, че е изпълнил условието за временно пребиваване без прекъсване
 • документ за осигурена квартира по време на пребиваването на територията на ЧР
 • документ за осигурени средства за издръжка на територията на ЧР
 • свидетелство за съдимост
 • съгласие на родителите, евентуално на други законни представители или настойници с пребиваването на детето в страната
 • документ за здравно осигуряване
 • в случай, че подава молба за постоянно пребиваване, представя и документ, удостоверяващ владеене на чешки език на необходимото ниво

 

Разрешението за пребиваване е публичен документ. Разрешение за постоянно пребиваване се издава за срок от 10 години. Валидността на разрешението може да се удължи с още 10 години и то повторно.

Чужденецът е длъжен да уведоми за всяка промяна на фамилното си име, семейното положение, промяна на данните по задграничен паспорт и промяна на данните в документа, издаден за пребиваване на територията на ЧР. В случай на безвизово пребиваване или пребиваване с краткосрочна виза, чужденецът уведомява за промените полицията за чужденци, а в случай на дългосрочна виза или дългосрочно или постоянно пребиваване – съответните дирекции на Сектор убежище и миграционна политика към МВР на ЧР.

 

КОНТАКТ

 

ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MV ČR

[СЕКТОР УБЕЖИЩЕ И МИТРАЦИОННА ПОЛИТИКА КЪМ МВР НА ЧР]

Отдел Пребиваване на чужденци – област Пилзен

Офис Пилзен

компетентност за Пилзен-град, Пилзен-юг, Пилзен-север, Тахов, Рокицани, Клатови и Домажлице

Адрес: Jagellonská 1017/9, 301 00 Plzeň

Тел.: 974 801 801 (информация и записване на час)

Понеделник - Четвъртък : 8.00 - 16:00 ч.
Петък: 8:00 – 12:00 ч

Приемни часове:

Понеделник, Сряда: 8:00 – 12:00 ч. и 12:30 – 17:00 ч.

Вторник, Четвъртък: 8:00 – 12:00 ч.

Петък: само по покана от административния орган
запазване на дата и час онлайн → online rezervace termínu
Талон с пореден номер можете да изтеглите макс. 30 минути преди края на работното време.

 

ПРЕПРАТКИ

 • www.mvcr.cz (CZ, GB)
 • официални страници на Министерството на вътрешните работи на ЧР
 • основна информация за чужденците в ЧР, информация за начина на връчване официални писма на чужденци, формуляри за изтегляне и др.

 

 • www.mzv.cz (CZ, EN)
 • официални страници на Министерството на външните работи на ЧР
 • информация за визи, списък на дипломатическите и консулски представителства на ЧР в чужбина и на чуждестранните посолства в ЧР.

 

 


ТРУДОУСТРОЯВАНЕ И БИЗНЕС

Чужденците могат да работят в Чешката република като наети лица чрез сключване на трудови правоотношения или като самостоятелно заети лица.

 

 1. ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Условията да трудоустрояване на чужденци в ЧР са определени главно със Закона за трудовата заетост № 435/2004 Sb., а трудовите правоотношения (отношенията между наетите лица и работодателите) са регламентирани с Кодекса на труда (Закон 262/2006 Sb.).

 

Чужденец от така наречените трети страни може да работи в ЧР като наето лице, при условие, че:

 • притежава валидна работническа карта, карта на наето в рамките на предприятието лице, командировано да работи в страната, или синя карта (особен вид разрешение за дългосрочно пребиваване, едновременно даващо на чужденеца право за пребиваване и работа), или

 

 • притежава валидно разрешение за работа и валидно разрешение за пребиваване на територията на Чешката република, издадено с цел заетост – изключенията са посочени в § 98 на Закона за трудовата заетост

 

За чужденци, притежаващи разрешение за постоянно пребиваване на територията на ЧР, и граждани на държавите на ЕС, ЕИП и Швейцария и за техните членове на семействата не се изисква разрешение за работа на територията на Чешката република.

 

Работническа карта

 • издава се от Министерството на вътрешните работи на ЧР,
 • ново въведено понятие „ненадежден работодател“,
 • укрепване на обвързаността на чужденеца и работодателя (удостоверение за постъпване на работа – условие за издаване на работническа карта; ограничаване на възможността за промяна на работодателя; изключване възможността работодателят да бъде заменен за агенция за временна заетост),
 • съгласно Закон № 326/1999 Sb. за пребиваването на чужденци на територията на ЧР, промяна е възможна най-рано след 6 месеца от издаването на първоначалната работническа карта, с изключение на случаите, когато трудовото правоотношение е прекратено от страна на работодателя незабавно или в изпитателния срок от, или при прекратяване от страна на работодателя поради излишество, прекратяване на дейността или ако работникът не е способен да извършва съответната работа по здравословни причини,
 • молбата се подава най-късно 30 дни преди такава промяна.

Разрешение за работа се издава:

 • в случаи на командироване на чужденеца в ЧР на основание договор, сключен с чуждестранен работодател, с цел изпълнение на задачи, произтичащи от този договор
 • в случаи, когато чужденецът е сезонен работник, извършващ работа зависеща от годишния сезон
 • в случаи, че се касае за изпълнение на задачи, произтичащи от предмета на дейността на юридическото лице, осигурявани от съдружник, управителен орган на търговската корпорация
 • в случаи на краткосрочна работа за период до 3 месеца
 • съгласно Закон № 326/1999 за пребиваването на чужденци на територията на ЧР, промяна е възможна най-рано след 6 месеца от издаването на първоначалната работническа карта, с изключение на случаите, когато трудовото правоотношение е прекратено от страна на работодателя незабавно или в изпитателния срок от, или при прекратяване от страна на работодателя поради излишество, прекратяване на дейността или ако работникът не е способен да извършва съответната работа по здравословни причини,
 • молбата се подава най-късно 30 дни преди такава промяна.
 • Молба за издаване на разрешение за работа се подава писмено в съответното Бюро по труда според бъдещата месторабота
 • Разрешението за работа е непреносимо и е валидно само за работа при работодателя, посочен в решението (ако чужденецът работи в ЧР при повече работодатели, трябва да има разрешение за работа за всеки работодател) 
 • Разрешението за работа се издава за определен период от време
 • При подаване на молба за издаване на разрешение за работа се плаща държавна такса в размер на 500 CZK.

 

Трудови правоотношения

 • трудово правоотношение на основание трудов договор
 • в условията на ЧР това е най-типичното и често трудово правоотношение

 

Трудовият договор трябва да бъде сключен писмено в два еднообразни екземпляра (по един за наетото лице и работодателя) и трябва да съдържа:

 • вид работа
 • месторабота
 • дата за постъпване на работа

 

Останалите информации не са задължителни в трудовия договор. Наетото лице обаче ТРЯБВА да бъде писмено информирано за тях от работодателя. Конкретно се касае за следното:

 • възнаграждение (размер на брутната заплата) – по закон минималната работна заплата при 40-часово седмично работно време понастоящем е определена на 90,50 CZK/час или 15 200 CZK/месец,
 • изпитателен срок, ако е определен такъв,
 • работно време – по закон най-много 40 часа седмично, при работа на две смени – макс. 38,75 часа седмично, а при работа на повече смени – макс. 37,5 часа седмично
 • отпуска – по закон наетото лице има право най-малко на 4 седмици редовна годишна отпуска

 

Трудовото правоотношение може да бъде прекратено по следните начини:

 • по взаимно споразумение между наетото лице и работодателя за прекратяване на трудовите правоотношения
 • прекратяване (от страна на наетото лице или работодателя, като работодателят може да прекрати правоотношенията само в случаите, изрично посочени в Кодекса на труда[3]), въз основа предизвестие със срок най-малко 2 месеца, като трудовото правоотношение се прекратява след изтичане на този срок
 • незабавно прекратяване (възможно е както от страна на наетото лице, така и от работодателя, но само в някои случаи – напр. заплаха за здравето на наетото лице, неплащане на заплатата от работодателя, грубо нарушение на задълженията от страна на наетото лице и под.)
 • прекратяване в изпитателния срок (без посочване на причина – както от страна на наетото лице, така и от страна на работодателя)
 • с изтичането на срока, за който е сключено трудовото правоотношение
 • в деня, в който изтича валидността на разрешението за работа или разрешението за пребиваване

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА:

 • ВИНАГИ трябва да имате писмено сключено трудово правоотношение – по възможност носете договора със себе си!
 • ако наетото лице извършва работа на място, различно от посоченото в трудовия договор място, трябва да има писмена командировъчна заповед
 • спазвайте разпоредбите на трудовия договор
 • следете, колко часа сте отработили (евентуално си направете копие на регистъра за отработеното време), за да можете в случай, че не ви бъде платена заплата, да докажете колко часа сте отработил/а
 • в случай на какъвто и да е спор с работодателя, процедирайте в писмена форма или в присъствието на трето лице (свидетел)
 • при нарушение на трудовата дисциплина е необходима писмена забележка от работодателя (ако не е в писмена форма, нарушението не може да се счита като причина за прекратяване на трудовите правоотношения. В случай, че считате, че не сте извършил/а никакво нарушение, незабавно реагирайте писмено
 • преди да подпишете какъвто и да било документ, внимателно прочетете съдържанието му. В случай, че не разбирате текста на документа, обърнете се с него към Областната инспекция по труда или към която и да била организация, работеща с чужденци. Ако не разбирате съдържанието на документа НЕ ПОДПИСВАЙТЕ НИЩО!
 • в случай, че работодателят не плати заплатата в определения срок, трябва да продължите да се явявате редовно на работа. След изтичане на определения със закона срок, можете да предявите иск пред съда
 • внимавайте при споразумения за извършване на конкретна работа [договор за изработка] („DPP“ – при възнаграждение над 10 000 CZK) и трудова дейност („DPČ“ – при възнаграждение над 2 500 CZK) в тези случаи възниква задължение за внасяне на социални и здравни осигуровки. Ако от възнаграждението не се удържа социално осигуряване, лицето няма да има в бъдеще право на обезщетение при безработица
 • прекратяването на трудовия договор трябва винаги да бъде оформено в писмена форма
 • срокът на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение е 2 месеца и тече от първия ден на месеца, следващ след подаването на писменото предизвестие за прекратяване, при гражданските договори този срок е 14 дни и тече от деня, следващ след подаване на предизвестието за прекратяване
 • внимавайте при прекратяване по взаимно споразумение – не винаги е в полза на наетото лице
 • след прекратяване на трудовото правоотношение, наетото лице има право да получи дължимата заплата, в някои случаи и на компенсация, и трябва да му бъде издадено удостоверение за работа
 • при служебна командировка наетото лице има право на пътни и дневни пари
 • в случай на трудова злополука наетото лице трябва да поиска от работодателя съставяне на писмен протокол за трудовата злополука и да поиска копие от същия
 • изпитвателният срок е 3 месеца (най-много обаче половината от срока, за който е сключено трудовото правоотношение – напр. ако трудовият договор е сключен за срок от 4 месеца, изпитателният срок е 2 месеца). Прекратяването на трудовото правоотношение в изпитателния срок става без посочване на причина, но другата страна трябва да бъде писмено уведомена за това. Изпитателният срок се удължава с времето, през което са били налице основателни целодневни пречки за работа (болест, отпуска и под).

 

Трудоустрояване чрез агенция за временна заетост

Агенцията трябва да притежава разрешение от Агенцията по заетостта на ЧР – генерална дирекция, за да може да наема физически лица като свои работници или да посредничи при трудоустрояването им под формата на временното им предоставяне за работа при друго юридическо или физическо лице (ползвател).

Регламентира §309 от Закон № 262/2006 Sb. – Кодекс на труда:

 • по време на предоставянето на работника/служителя на ползвателя, агенцията по временна заетост възлага на работника/служителя задачи, организира и контролира неговата работа
 • работникът/служителят се предоставя въз основа писмен договор (този договор съдържа: наименование и седалище на ползвателя, месторабота, срок на временното предоставяне, дата на постъпване, определя ръководен служител, оправомощен да възлага и контролира работата, условия за едностранно прекратяване на работата преди края на срока за предоставяне, информация за трудовите условия и възнаграждението)!
 • временното предоставяне приключва с изтичането на срока за предоставяне; преди изтичането на този срок договорът може да бъде прекратен със споразумение между агенцията за временна заетост и предоставения работник/служител
 • агенцията за временна заетост и ползвателят са длъжни да осигурят условия за труд и възнаграждение не по-лоши от тези на щатните наети лица на ползвателя – временно предоставеният работник/служител има право да предяви пред агенцията за временна заетост удовлетворяване на неговите права!

 

Освен с трудов договор, в ЧР можете в ограничена степен да работите (напр. под формата на бригада), както и въз основа на т.н. споразумения извън главното трудово правоотношение.

В ЧР съществуват два вида такива споразумения:

 • Споразумение за трудова дейност (в следващия текст само „DPČ“)
 • въз основа DPČ можете да работите в рамките, непревишаващи половината от средно определеното седмично работно време, т.е. 20 часа
 • за DPČ не се отнасят разпоредбите за прехвърляне на друга работа, временно предоставяне, компенсации, работно време и време за отдих, пречки от страната на работника, прекратяване на трудовото правоотношение, отпуска, командировъчни
 • винаги трябва да бъдат спазени разпоредбите за отпуска по майчинство и грижи за дете
 • ако не договорен начин за прекратяване на споразумението за трудова дейност, същото може да бъде прекратено по споразумение между страните към определена дата; споразумението може да бъде едностранно прекратено по каквито и да били причини или без посочване на причина с 15-дневно предизвестие
 • при работа на DPČ се правят вноски за социално и здравно осигуряване

 

 • Споразумение за извършване на конкретна работа [Договор за изработка] (в следващия текст само „DPP“)
 • в рамките на годината може да се сключат и няколко DPP, но техният обща продължителност при един работодател не може да превишава 300 часа годишно
 • при DPP с възнаграждение над 10 000,- CZK се внасят месечни вноски за социално и здравно осигуряване
 • лицата, работещи на DPP с възнаграждение над 10 000, CZK месечно участват в здравното осигуряване (в случай на заболяване имат право на болнични, а ако изпълнят конкретни условия – и на парична помощ при майчинство; също както при DPČ, нямат право на обезщетения за грижи за болен член на семейството и компенсация при бременност и майчинство)

 

Споразуменията трябва да бъдат сключени в писмена форма и трябва да съдържат:

 • срок, за който се сключва споразумението (срочно/безсрочно)
 • предмет на споразумението – конкретната трудова задача или извършвана работа
 • обхват на работата – определяне на работната задача в часове
 • възнаграждение, което не може да е по-ниско от минималната работна заплата.

 

Кодексът на труда определя принцип за равно третиране на работниците от страна на работодателите – забранена е директна и индиректна дискриминация в трудовите правоотношения поради пол, сексуална ориентация, език, вероизповедание, политически или други възгледи.

В случай, че считате, че са нарушавани вашите права, произтичащи от равното третиране или законовите задължения на работодателя, обърнете се към Областната инспекция по труда на област Пилзен и Карлови Вари със седалище в гр. Пилзен или към някоя от организациите с нестопанска цел, списък на които ще намерите в глава Социално осигуряване/Услуги за чужденци в гр. Пилзен.

 

КОНТАКТИ

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

[АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА]

областен филиал в гр. Пилзен

Адрес: Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň

Тел.: 950 148 111

Колцентър: 800 779 900

E-mail: podatelna.pm@uradprace.cz

 

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ A KARLOVARSKÝ KRAJ SE SÍDLEM V PLZNI

[ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗА ОБЛАСТ ПИЛЗЕН И КАРЛОВИ ВАРИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПИЛЗЕН]

Адрес: Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Тел.: 950 179 611

E-mail: plzen@suip.cz

 

ПРЕПРАТКИwww.mpsv.cz/web/cz/pruvodce-pro-cizince-prace-v-cr (CZ, EN)

 • единно портално решение на Министерството на труда и социалната политика на ЧР

 

www.pracevceskerepublice.cz (CZ, EN, RUS)

 • интерактивна карта – пътеводител по трудовия пазар в ЧР
 • www.suip.cz (CZ, EN, PL, UA, BG, D, RO, VN)
 • официални страници на Държавната агенция по инспекция на труда
 • информация за трудово-правните предписания в ЧР, адресник на областните инспекции

 

www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx (CZ, EN)

 • интернет страници на Министерството на вътрешните работи на ЧР – работническа карта

 

 1. БИЗНЕС

в Чешката република можете да извършвате предприемаческа дейност като:

 

 1. A) самостоятелно заето лице (физическо лице [едноличен търговец]) – „OSVČ“
 • работите самостоятелно на своя собствена отговорност въз основа извършваната дейност, отговаряте за своите задължения в рамките на бизнеса с цялото си имущество
 • дейността на самостоятелно заетите лица в ЧР се регламентира от Закон 455/1991 Sb., за стопанската дейност
 • различаваме 2 вида такава дейност:
 • със задължение за регистрация
 • правото за упражняване на дейността възниква в повечето случаи с регистрация в регистъра на едноличните търговци и се удостоверява с препис извлечение от регистъра на едноличните търговци
 • свободна, занаятчийска, обвързана дейност
 • концесионна
 • правото за упражняване на дейността възниква с издаването на концесия и се удостоверява с препис извлечение от регистъра на едноличните търговци
 • за практикуване на такава дейност се изисква професионална квалификация

 

Чужденците, които желаят да извършват предприемаческа дейност на територията на ЧР, трябва да отговарят на следните условия:

 • да са навършили 18 години
 • да са годни да са дееспособни
 • лицето не трябва да е осъждано (доказва се със свидетелство за съдимост от страната на произход)

 

Освен това се представят следните документи:

 • валидно разрешение за пребиваване в ЧР
 • документ за седалище
 • евентуално документи за професионална квалификация[4]

 

Молбата за регистрация като едноличен търговец или за концесия се подава лично в общината в отдел Предприемаческа дейност („Živnostenský úřad“) или посредством службата CzechPOINT независимо от местоживеенето.

 

Не забравяйте за задълженията, произтичащи от предприемаческата дейност:

 • длъжни сте да уведомите отдел Предприемаческа дейност за всички промени и допълнения, отнасящи се за данните и документите, необходими за регистрация, и да представите тези документи в срок до 15 дни от датата на промяната
 • да се регистрирате в съответната данъчна дирекция като платец на данък, в срок до 30 дни от датата на започване на предприемаческата дейност
 • да се регистрирате за пенсионно, евентуално здравно осигуряване в съответното Окръжно управление по социално осигуряване (Okresní správa sociálního zabezpečení - OSSZ)
 • в срок до 8 дни от датата на започване или прекратяване на предприемаческата дейност сте длъжен да уведомите за това здравноосигурителната каса
 • евентуално трябва да посочите седалище[5]

 

Б) юридическо лице

 • напр. кооперация, търговско дружество (напр. дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество)
 • правната уредба за търговските дружества се съдържа в Закон № 90/2012 Sb. за търговските корпорации

 

Правото на юридическото лице да извършва предприемаческа дейност на територията на ЧР възниква към датата на вписването на това лице, респ. на неговото организационно поделение в публичния регистър (Закон № 304/2013 Sb.) 

 

КОНТАКТИ

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ [ОБЩИНА НА ГР. ПИЛЗЕН]

Živnostenský úřad [Сектор Предприемаческа дейност]

Адрес: Tylova 36, 306 32 Plzeň

Тел.: 378 034 801

 

KRAJSKÝ SOUD V PLZNI [ОБЛАСТЕН СЪД – ПИЛЗЕН]

Obchodní rejstřík [Търговски регистър]

Адрес: Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Тел.: 377 868 888

 

ПРЕПРАТКИ

 • www.mpo.cz (CZ, GB)
 • официални страници на Министерството на промишлеността и търговията на ЧР

 

www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani (CZ, EN)

(CZ, EN)

 • информация за предприемаческата дейност като едноличен търговец в ЧР
 • www.rzp.cz (CZ)
 • търсене на бизнес субект в публичната част на регистъра на едноличните търговци

 


ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Разходите за медицинска помощ в ЧР се покриват в пълен размер или частично въз основа здравното осигуряване. В случай, че нямате здравно осигуряване, длъжни сте сами да платите предоставената медицинска помощ. В рамките на чешката система за здравно осигуряване различаваме два вида осигуряване:

 

 1. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Медицинските услуги в ЧР се предоставят предимно въз основа на задължително здравно осигуряване. Ако работите въз основа трудов договор, работодателят внася здравна осигуровка в размер на 13,5% от определената основа (1/3 от вноската се плаща от наетото лице и 2/3 от работодателят) В някои случаи платец на това осигуряване е държавата (напр. за неосигурени деца, пенсионери и др.)

В системата на обществено здравно осигуряване в ЧР участват три субекта:

 • осигуреното лице (лицето, което ползва медицински услуги)
 • доставчика на медицински услуги
 • здравноосигурителната каса

 

Съгласно Закона за общественото здравно осигуряване (№ 48/1997 Sb.) здравноосигурени са:

 • чужденци, притежаващи разрешение за постоянно пребиваване в Чешката република
 • чужденци, които не притежават разрешение за постоянно пребиваване в Чешката република, които работят като наети лица при работодател със седалище в ЧР
 • граждани на ЕС, които извършват предприемаческа дейност в ЧР
 • членовете на семействата на осигурени лица от държави на ЕС, работещи в ЧР
 • молители за международна закрила и чужденци, на които е предоставено убежище или допълнителна закрила и техните деца, родени на територията на ЧР
 • чужденци с дългосрочна виза или разрешение за дългосрочно пребиваване с цел принудителен престой на територията на ЧР – в конкретно определените случаи

 

Лицата, участващи в системата на здравното осигуряване, при изпълнение на определените условия, имат право да им бъде издадена здравноосигурителна карта, с която легитимират своето право на предоставяне на медицинска помощ, покрита от чешка здравноосигурителна каса.

Обхватът на покритите от здравноосигурителната каса медицински грижи зависи от типа на издадената карта. За още информация виж интернет страниците на здравноосигурителните каси.

 

Права и задължения на осигурените лица в общественото здравно осигуряване

Права на осигурените лица:

 • право на избор на здравноосигурителна каса – можете да промените здравноосигурителната каса, в която сте осигурен/а, един път на 12 месеца (към 1. ден на календарното полугодие – осигуреното лице или законният представител подава молба в избраната здравноосигурителна каса най-късно 3 месеца преди желаната дата на промяната)
 • право на избор на доставчик на медицински услуги (лекар и здравно заведение) които имат сключен договор със съответната здравноосигурителна каса – осигуреното лице може да предяви това право веднъж на 3 месеца
 • право на достъпност по отношение време и място на покриваните от осигуровката услуги, предоставяни от договорните доставчици на съответната здравноосигурителна каса
 • право на предоставяне на покривани от осигуряването услуги в обхват и условия, определи със закона – доставчикът на покриваните от осигурителя медицински услуги няма право да получава от осигуреното лице никакво плащане
 • право на лекарства – без директно плащане в съответствие със закона
 • право на предоставяне на информация от здравноосигурителната каса
 • право да участва в контрола на предоставените медицински грижи, покривани от здравното осигуряване
 • право на издаване на документ за платена регулационна такса – издава доставчикът по искане на осигуреното лице
 • право на издаване на документ за доплатена сума
 • право на заплащане на сумата, превишаваща лимита за регулационни такси

 

Задължения на осигурените лица:

 • задължение за уведомяване – за започването или прекратяването на самостоятелна предприемаческа дейност; уведомяване, че е станал лице без облагаеми доходи и т.н.
 • да уведоми работодателя в деня на постъпване на работа, в коя здравноосигурителна каса е осигурен, евентуално да уведоми за промяна на здравноосигурителната каса
 • да плаща здравноосигурителните вноски на съответната здравноосигурителна каса, ако това се изисква по закон. При несвоевременно плащане на тези вноски в пълен размер възниква дълг, който здравноосигурителната каса събира – заедно с неустойките
 • да се подлага на профилактични лекарски прегледи
 • да спазва мерките за предотвратяване на заболявания
 • да избягва действия, водещи до увреждане на личното здраве
 • при предоставяне на медицинска помощ да представи валидна карта за здравно осигуряване или заместващ я документ, издаден от съответната здравноосигурителна каса
 • да уведоми до 8 дни съответната здравноосигурителна каса за загуба или повреждане на картата за здравно осигуряване
 • да върне до 8 дни на съответната здравноосигурителна каса картата за здравно осигуряване при прекратяване на здравното осигуряване, промяна на здравноосигурителната каса или при дългосрочно пребиваване в чужбина
 • да уведоми съответната здравноосигурителна каса за настъпила промяна на името, фамилията, разрешението за постоянно пребиваване или ЕГН, в срок до 30 дни от датата на настъпване на промяната
 • да плаща на здравното заведение регулационните такси

 

Ако за вас не е достъпна системата за обществено здравно осигуряване, длъжни сте да сключите комерческа здравна застраховка.

 

 1. КОМЕРЧЕСКА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

В случай, че за чужденеца не се отнася системата за обществено здравно осигуряване, същият е длъжен да сключи за пребиваването си в ЧР така наречената комерческа здравна застраховка.

Същата трябва да покрива всички разходи, които биха могли да възникнат по време на пребиваването на чужденеца във връзка със спешна медицинска помощ, пребиваване в болница или смърт и репатриация в страната на произход.

 

Понастоящем можете да сключите:

 1. Застраховка за наложителна и спешна медицинска помощ
 2. Комплексна здравна застраховка

 

 1. Застраховка за наложителна и спешна медицинска помощ

Тази застраховка е предназначена главно за чужденци, които предвиждат престой на територията на ЧР по-кратък от 90 дни и подават молба за краткосрочна виза. Максималният срок, за който може да се сключи такава застраховка е до 2 години. В сравнение с комплексната здравна застраховка не е толкова скъпа, но както следва от самото наименование, покрива само наложителната спешна медицинска помощ. Редовните профилактични прегледи плащате сами.

 

 1. Комплексна здравна застраховка

Комплексната здравна застраховка е предназначена за лица, пребиваващи на територията на ЧР повече от 90 дни, и които подават молба за разрешение за дългосрочно пребиваване или постоянно пребиваване. Комплексната здравна застраховка покрива медицинските грижи, предоставяни на застрахованото лице в договорните здравни заведения на застрахователя, без директно плащане на разходите за лечение от страна на застрахования, с цел запазване на здравословното му състояние отпреди сключването на застрахователния договор, а именно както амбулантно обслужване така и профилактични медицински грижи и такива, свързани с бременност и раждане. Законният минимален размер на обезщетението в този случай е 60 000 EUR за едно застрахователно събитие.

 

Здравноосигурителни каси

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) [Обща здравноосигурителна каса]

https://www.vzp.cz/

 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR)

[Военна здравноосигурителна каса на ЧР] https://www.vozp.cz/

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

[Чешка промишлена здравноосигурителна каса]

https://www.cpzp.cz

 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) [Здравноосигурителна каса на работниците и служителите на банки, застрахователни институти и в строителството] https://www.ozp.cz/
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) [Здравноосигурителна каса Шкода] https://www.zpskoda.cz/
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) [Здравноосигурителна каса на МВР на ЧР] https://www.zpmvcr.cz/
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) [Миньорска братска каса, здравноосигурителна каса] https://www.rbp213.cz/cs/

 

Застрахователните институти не са длъжни да сключат с чужденеца договор за комерческа здравна застраховка.

При сериозна опасност за вашето здраве и живот помощ ще ви бъде предоставена в което и да е здравно заведение, даже и в случай, че нямате здравна застраховка. Предоставената медицинска помощ обаче сте длъжен/а да платите сам/а.

 

СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

На територията на ЧР съществуват държавни и частни здравни заведения. Почти всички тези заведения имат сключен договор с някоя здравноосигурителна каса за предоставяне и плащане на медицински грижи и предоставят на пациентите, осигурени в съответната здравноосигурителна каса, медицински грижи без директно плащане.

В случай на заболяване пациентът обичайно се обръща към лекар, предоставящ първични медицински грижи. Такива са лекарите за възрастни, за деца и юноши, зъболекари, гинеколози. В ЧР пациентът може да се обърне и към лекар-специалист, без да е нужно направление от личния лекар.

При всички лекари, предоставящи първични медицински грижи, пациентът трябва първо да се регистрира, като може да се регистрира само при лекар, който има сключен договор със здравноосигурителната каса, в която чужденецът е осигурен. След регистрацията лекарят се задължава да предоставя на пациента систематични медицински грижи (вкл. посещения в дома) и в случай на необходимост да осигури специални грижи при специалист или в болница.

Лекарят може да откаже да регистрира пациент в случай, че приемането му би означавало за лекаря прекомерно натоварване, поради което не би могъл да предоставя на вече регистрираните пациенти качествени грижи или това е невъзможно поради материална необезпеченост или недостиг на персонал. Причините за отказ за приемане на пациента са по усмотрение на лекаря и последният дава на пациента писмена информация за тях.

 

КОНТАКТИ

EUC Klinika s.r.o. - POLIKLINIKA DENISOVO NÁBŘEŽÍ [ПОЛИКЛИНИКА]

Адрес: Denisovo nábřeží 4, 305 94 Plzeň

 

Първа помощ:

 • обща:

Тел.: 378 218 300, 378 218 111

(Понеделник – Петък 18:00 - 6:00 / Събота, Неделя, празници 6:00 - 6:00)

 

 • фармацевтична:

Тел.: 378 218 126

(Понеделник – Петък 7:00 - 18:00)

 

 • стоматологична:

Тел.: 378 218 467

(Понеделник – Петък 18:00 - 24:00 / Събота, Неделя, празници 6.00-18.00)

 

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PLZEŇ, SPOL. S R.O.

[ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА ПИЛЗЕН ООД]

Адрес: Francouzská tř. 4, 326 00 Plzeň

Тел.: 378 014 111

 

първа помощ:

 • обща:

Тел.: 377 243 000, 378 014 310

(Понеделник – Петък 18:00 - 6:00 / Събота, Неделя, празници 6:00 - 6:00)

 

 • фармацевтична

Тел.: 377 240 788

 

NEMOCNICE U SV. JIŘÍ [БОЛНИЦА Св. ИРЖИ]

Адрес: Staniční 1126/74, Plzeň

Тел.: 377 266 647

 

първа помощ за деца и юноши:

Тел.: 377 262 970, 377 263 965, 377 266 647

(Понеделник – Петък 17:00 - 7:00 / Събота, Неделя, празници - непрекъснато)

 

PLZEŇSKÁ LÉKÁRNA, K. S. – LIPOVÁ LÉKÁRNA [АПТЕКА]

Адрес: alej Svobody 60, 323 18 Plzeň

Тел.: 377 441 401

 

фармацевтична първа помощ:

Тел.: 377 533 259

Devětsil JST, s.r.o., Аптека DEVĚTSIL (до поликлиника Словани)

Адрес: Francouzská třída 2079/2, 32600 Plzeň

 

фармацевтична първа помощ:

Тел.: 377 240 788

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ – LOCHOTÍN

[АКАДЕМИЧНА БОЛНИЦА ПИЛЗЕН - ЛОХОТИН]

Адрес: alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Тел.: 377 103 111

https://www.fnplzen.cz/node/916

 

ПРЕПРАТКИ

 

 

 • www.mzcr.cz (CZ, EN, D, VN, E, RUS, F)
 • официални страници на Министерството на здравеопазването на ЧР
 • информация за пациентите, адресник на здравните заведения

 

 • www.mvcr.cz (CZ)
 • официални страници на Министерството на вътрешните работи на ЧР
 • информация за чужденци
 • www.mzv.cz (CZ, EN)
 • официални страници на Министерството на външните работи на ЧР

 

 • www.mpsv.cz (CZ, EN)
 • официални страници на Министерството по труда и социалната политика на ЧР

 

 • www.szpcr.cz (CZ)
 • официални страници на Съюза на здравноосигурителните каси на ЧР
 • информация за чужденци

 


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ В ПИЛЗЕН

Системата за социално осигуряване в Чешката република е изградена върху три стълба:

 

 1. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Системата за социално осигуряване включва болнично осигуряване и основно задължително пенсионно осигуряване.

 

 • Болнично осигуряване

Част от социалното осигуряване е болничното осигуряване, което се регламентира от Закон № 187/2006 Sb., за болничното осигуряване. Болничното осигуряване е предназначено за трудоустроени лица и неговата цел е да осигури тези лица с парично обезщетение, в случай че загубят доходите си от извършваната от тях дейност поради краткотрайно социално събитие (временна неработоспособност, майчинство и под.). Болничното осигуряване на самостоятелно заетите лица е доброволно. От болничната осигуровка на наетите на трудов договор лица се изплащат 6 обезщетения, а от болничната осигуровка на самостоятелно заетите лица се изплащат 4 обезщетения (с изключение обезщетенията при грижи за член на семейството при болест и компенсиращо обезщетение):

 • болнични – право на болнични има наето с трудов договор лице, участващо в болничното осигуряване, което е признато от лекаря за временно неработоспособно или трябва да е под карантина
 • обезщетение при грижи за член на семейството – право на такова обезщетение има наето с трудов договор лице, което не може да работи, защото трябва да се грижи или обслужва болно дете под 10 годишна възраст, или член на семейството, с който живее в едно домакинство
 • парично обезщетение при майчинство – право на парично обезщетение при майчинство има наета с трудов договор жена, която участва в болничното осигуряване поне 270 дни от последните две години преди деня на отпускане на паричното обезщетение при майчинство 
 • компенсиращо обезщетение при бременност и майчинство – право на такова обезщетение има работеща с трудов договор жена, която е прехвърлена на друга работа поради бременност, майчинство, кърмене, като това прехвърляне е довело до намаляване на нейния доход
 • обезщетение при бащинство – такова обезщетение се плаща за 7 дни на бащата на новородено дете или на осигурено лице, което е поело грижите за детето вместо родителите въз основа решение на компетентен орган. Бащата на детето трябва да бъде вписан в удостоверението за раждане на детето. Не е задължителен брак между родителите.
 • обезщетение за дългосрочна грижа – ново обезщетение, въведено от 1. 6. 2018 г., което позволява на гражданите да останат вкъщи, в случай, че се налага да се грижат за член на семейството, за който лекарят на здравно заведение е решил, че след изписване от болницата е наложителна целодневна грижа в дома. Обезщетението за дългосрочна грижа предоставя на семейството възможност да реши, как да се погрижи за своя близък в случай, когато може да се очаква, че и в бъдеще ще са необходими такива грижи. Една от възможностите е, семейството да подаде молба за отпускане на помощ за грижи съгласно закона за социалните помощи.
 • Размерът на болничното обезщетение зависи от размера на дохода.
 • Пенсионно осигуряване

Съгласно Закон № 155/1995 Sb., за пенсионното осигуряване, от основното пенсионно осигуряване се отпускат пенсии за възраст, инвалидни, добавки на вдовица или вдовец и наследствени пенсии за сираци

За отпускане на пенсия по принцип трябва да бъде изпълнено условието за осигурителен стаж, а за отпускане на пенсия по възраст – условието за навършване на пенсионна възраст.

Сравнително дългият период за възникване на право на чешка пенсия (главно пенсия по възраст) е често пъти причина за това, че чужденецът в течение на активния си живот в ЧР не отговаря на условията за отпускане на пенсия. Тази ситуация е решена до известна степен с двустранни международни договори на Чешката република с други държави – съгласно тези договори се зачита осигурителния стаж в другата държава. Ако при сумирането на тези периоди се установи, че е изпълнено изискуемото условие за навършен осигурителен стаж, отпуска се пенсия в размер съответстващ на съотношението на осигурителните периоди във всяка държава.

Молба за отпускане на който и да било вид пенсия се подава в Окръжното управление за социално осигуряване, където ще ви информират по-подробно за отделните видове пенсии.

 

КОНТАКТ

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PLZEŃ – MĚSTO

[ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПИЛЗЕН - ГРАД]

Адрес: Americká 28-30, 303 18 Plzeň

Тел.: 377 486 111

Адрес за електронно подаване на молби: posta.pm@cssz.cz

 

 1. ДЪРЖАВНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Системата за държавното социално подпомагане е регламентирана със Закон № 117/1995 Sb., за държавното социално подпомагане. Съгласно този закон се отпускат следните социални помощи:

 

 • Помощи зависими от размера на дохода:
 • детски надбавки – основна дългосрочна надбавка, отпускана на семейства с деца (в зависимост от възрастта на детето се диференцират три размера на надбавките, а в зависимост от вида на дохода – два размера).
 • помощ за комунално-битови нужди – предназначена е за покриване на комунално-битови разходи на семейства и отделни лица с ниски доходи.
 • социална помощ при раждане – право на еднократна парична помощ възниква в деня на раждане на детето или при поемане на приемна грижа на дете до едногодишна възраст на основание решение на съответния орган, т.е. решение на съда за поверяване на дете за отглеждане от друго лице, което не е родител, за осиновяване на дете или за поверяване на детето на бъдещите осиновители преди осиновяването. Размерът на еднократната помощ е 13 000 CZK за първо дете и 10 000 CZK за второ дете.
 • Помощи независими от дохода
 • парично обезщетение при майчинство/бащинство – право на такова обезщетение има родител, който през целия календарен месец, целодневно и лично се грижи за най-малкото по възраст дете в семейството, най-много до 4 годишна възраст на детето, но най-много до изчерпване на общата сума 300 000 CZK, освен ако не е предвидено друго. В случай, че най-малките деца в семейството са 2 или повече едновременно родени деца, този родител има право 1,5 кратно от сумата 300 000 CZK.
 • еднократна помощ за погребение – такава помощ се отпуска на лице организирало погребение на необезпечено дете, или родител на необезпечено дете при условие, че към датата на смъртта починалото лице е имало постоянно жителство на територията на ЧР. Размерът на тази помощ е фиксиран, а именно 5 000 CZK.

 

 1. ПОМОЩИ В МАТЕРИАЛНА НУЖДА

Системата за социално подпомагане при материална нужда е регламентирана със Закон 111/2006 Sb., за подпомагане в материална нужда. Отпускат се следните помощи в материална нужда:

 • помощ за препитание – основна помощ при материална нужда в случай на нисък доход на лицето/лицата в домакинството.
 • добавка за жилище – отпуска се при недостатъчен доход на лицето или семейството за покриване на разходите за жилище, (включително помощта за жилище от системата на държавното социално подпомагане).
 • извънредна моментална помощ – отпуска се на лица, които се озоват в ситуация, която трябва да бъде неотложно решена.

 

КОНТАКТ

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

[АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ОБЛАСТЕН КЛОН В ПИЛЗЕН]

Адрес: Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň 1

Тел.: 950 148 111

E-mail: podatelna.pm@uradprace.cz

 

 

ПРЕПРАТКИ

 • www.mpsv.cz (CZ, EN)
 • официални страници на Министерството на труда и социалната политика на ЧР
 • информация за помощите и надбавките от държавното социално подпомагане, помощите при материална нужда
 • www.cssz.cz (CZ, EN, D, F)
 • официални страници на Чешкото управление по социално осигуряване
 • информация за пенсионното, болнично осигуряване, вкл. адресник на клоновете

 

УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Областта на социалните услуги е уредена в Закон № 108/2006 Sb., за социалните услуги, който регламентира условията за предоставяне на помощ и подпомагане на хора в неблагоприятна социална ситуация посредством социални услуги и добавки за грижи.

В Чешката република често предоставят такива социални услуги така наречените неправителствени организации с нестопанска цел. В повечето случаи услугите се предоставят на клиентите безплатно, като организациите изхождат от следните принципи:

 • индивидуален подход и респект към нуждите на клиента
 • подкрепа на клиента от страна на доставчика на услугата
 • равен подход, независимо от произход, възраст, увреждане и т.н.
 • задължителна секретност от страна на доставчика на услугата

 

Списък на всички организации, които предоставят услуги на чужденци ще намерите на интернет страниците на Сектор по социални услуги на Община Пилзен:

https://socialnisluzby.plzen.eu/katalog-sluzeb/?sk=9&co=vse&dr=vse

 

КОНТАКТ

Адрес: Martinská 2 (1-ви етаж), 306 32 Plzeň

Тел.: 378 033 351

http://socialnisluzby.plzen.eu

 

В Пилзен предоставят безплатни социални услуги за чужденци следните организации:

 • Poradna pro cizince Diecézní Charity Plzeň [Консултативен център за чужденци на Диоцез Пилзен]

Целева група

 • чужденци и бежанци, членове на семействата на чужденци и бежанци, чешки граждани свързани с чужденец

Предоставяни услуги

 • социални консултации – информация и съвети относно живота в Чешката република (проблематика на разрешенията за пребиваване, международна закрила, чешко гражданство, трудоустрояване, настаняване, образование, социално осигуряване, медицински грижи и др.)
 • правни консултации при съставяне на обжалвания, подаване на съдебни документи и др.
 • помощ при уреждане на административни въпроси (попълване на формуляри, съставяне на биография, обясняване на документи и др.
 • съпровод и асистиране при разговори с учреждения и други институции
 • преводи на няколко езика
 • курсове по чешки език
 • читалня с РС и безплатен достъп до интернет
 • посредничество при отпускане на материална помощ в основателни случаи
 • образователни и интеграционни мероприятия
 • регистрирана социална служба

Всички услуги се предоставят безплатно

Контакт

Адрес: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Jagellonská 9, 301 00 Plzeň, Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni [Отдел Превиване на чужденци на Сектор Убежище и миграционна политика на МВР на ЧР в Пилзен]

Тел.: 731 433 060, 731 433 027, 731 591 833, 731 433 008, 731 433 023, 731 433 096

E-mail: poradna@dchp.charita.cz

www.dchp.cz

 

 • Centrum na podporu integrace cizinců Plzeňský kraj [Център за подпомагане интеграцията на чужденците в Пилзенска област]

Целева група

 • чужденци, които дългосрочно пребивават легално на територията на ЧР на основание Закона за пребиваване на чужденци, лица, ползващи международна закрила (убежище, допълнителна закрила), както и лица, които не попадат в горепосочените групи и доказано имат нужда от подобна интеграция както горепосочените групи.

Предоставяни услуги

 • основни и специализирани социални консултации – амбулантна и теренна форма
 • правни консултации
 • курсове по чешки език
 • социо-културни курсове
 • библиотека за чужденци с достъп до интернет
 • образователни курсови и спортни мероприятия за чужденци и широката общественост

Контакт

Адрес: Americká 39, 301 00 Plzeň

Тел.: 725 874 975/6, 377 223 157

E-mail: icplzen@suz.cz

www.integracnicentra.cz

 

 • Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. [Организация за помощ на бежанци, регистрирано сдружение]

Целева група

 • чужденци от държави извън ЕС с всички видове пребиваване в ЧР и членовете на семействата им
 • чужденци от ЕС озовали се в затруднение

Предоставяни услуги:
• безплатни социални и правни консултации

 • консултации на молители за международна закрила
 • консултации за репатриация
 • джоб-коучинг
 • курсове по чешки език
 • помощ при признаване на документи за образование, издадени в страната на произход
 • помощ при търсене на конкретна работа
 • асистиране при разговори с работодателя
 • асистиране при разговори в учреждения
 • асистиране при разговори с агенции за временна заетост
 • индивидуална помощ за намиране на квартира
 • семинари и лекции

Организацията за помощ на бежанци Пилзен предоставя всичките си услуги безплатно.

Контакт

Адрес: sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň

Тел.: +420604809165

E-mail: opu.plzen@opu.cz

www.opu.cz

 

Terén pro ohrožené osoby Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy [Терен за застрашени лица на Дякония на Чешката евангелска църква – център Западна Чехия]

Целева група

 • имигранти и лица с предоставено убежище; жертви на трафик на хора, жертви на комерчески злоупотреби на престъпления

Предоставяни услуги

 • консултации в трудово-правната и социална област, решаване на проблеми като напр. неплащане на работна заплата, задържане на заплатата, задържане на документи, принудителна работа и др.,
 • съпровод и асистиране при разговори с институции (Сектор Убежище и миграционна политика, Полиция за чужденци, Управление по социално осигуряване, Агенция по заетостта, Инспекция по труда, лекар, здравноосигурителни каси и др.),
 • съпровод и асистиране при разговори с работодатели,
 • подготовка на документи за внасяне на тъжби, сигнали в Инспекцията по труда,
 • подготовка на документи за молба за издаване на виза, временно и постоянно пребиваване,
 • подготовка на документи за отпускане на социални помощи, помощи за препитание, болнични и др.,
 • помощ в случай на загуба на документи или изтичане на срока им,
 • превод от/на румънски, руски, украински и английски език.

Всички услуги се предоставят безплатно.

Контакт:

Адрес: Resslova 12, 301 00 Plzeň

Тел.: 737 651 641 (SOS мобил(

E-mail: teren@diakoniezapad.cz

https://www.diakoniezapad.cz

 

ПРЕПРАТКИ

 • socialnisluzby.plzen.eu (CZ)
 • официални страници на Отдела за социални услуги на Община Пилзен
 • списък на организациите, предоставящи социални услуги на територията на община Пилзен
 • www.czech.cz/en/Home-en (CZ, EN, F, D, E, RUS)
 • официални страници на ЧР
 • основна информация за културата, образованието, трудоустрояването, бизнеса в ЧР
 • ekskurzy.cz (CZ)
 • официални страници на Европейската културна група, организация с нестопанска цел

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Главният закон, регламентиращ образованието в ЧР е Закон № 561/2004 Sb., за предучилищното, основното, средното, професионалното и друго образование и Закон № 111/1998 Sb., за висшите учебни заведения.

 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

(3 - 6 години)

Детската градина предоставя предучилищно образование на деца от 3 до 6 годишна възраст. Предучилищно образоване на деца до 5 години не е задължително. От началото на учебната година, следваща датата на която детето навърши пет години, до започването на задължителното основно образование, предучилищното образование е задължително.

Задължителното предучилищно образование се отнася и за граждани на друга държава – член на Европейския съюз, които пребивават на територията на Чешката република повече от 90 дни. Задължителното предучилищно образование се отнася и за други чужденци, които имат право да пребивават на територията на Чешката република постоянно или временно за период над 90 дни, както и за такива, за които е в ход процедура за предоставяне на международна закрила.

Записването за предучилищно образование се провежда в периода от 2. май до 16. май (конкретната дата и място се определя от директора на детската градина). Детето може да бъде прието в детска градина и през учебната година.

Плащане за детските градини

Образованието в детските градини е срещу заплащане (за децата до 5 години). Задължителното предучилищно образование (последната година в детската градина) е безплатно.

Храната в детската градина е срещу заплащане през целия период на предучилищното образование.

Освен това съществуват детски групи и други частни субекти, в които можете да запишете и деца ненавършили три години. Тези услуги са срещу заплащане.

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

(6 - 15 години)

Основното образование е задължително като срокът на обучение е девет учебни години. Учениците се обучават в основните училища, като основното образование включва начален и прогимназиален етап (I-V клас и VI-IX клас). След завършване на първия етап, ученикът може да продължи в прогимназиалния етап или в гимназия, която включва и прогимназиален етап.

Основното образование е задължително и за гражданите на друга държава член на Европейския съюз, които пребивават в Чешката република повече от 90 дни. Също така е задължително и за други чужденци, които имат право да пребивават на територията на Чешката република постоянно или временно за период над 90 дни, както и за такива, за които е ход процедура за предоставяне на международна закрила.

Законният представител е длъжен да запише в основно училище дете, което към 31. 8. на съответната година е навършило 6 години, записването протича винаги от 1. април до 30. април на календарната година. Дата и мястото на записване се определят от директора на училището.

Законният представител е длъжен да запише детето за задължително основно образование в срок до 90 дни от датата на влизане в ЧР, т.е. и през учебната година.

В случай, че детето не е достатъчно подготвено за училище, родителят може да заяви в периода за записване, че моли за отлагане на задължителното обучение с една учебна година. Молбата ще бъде удовлетворена, ако отлагането се препоръчва от съответната лекарска консултативна комисия (виж по-долу Педагогично-психологичен консултативен кабинет) и от детски лекар или клиничен психолог.

Общините определят средищни училища за децата с постоянен адрес на тяхната територия и за децата на чужденец с постоянно място на пребиваване на тяхната територия. Средищните училища са длъжни да приемат децата до запълване на капацитета им. По друга причина не могат да откажат да приемат детето.

 

Плащания в течение на обучението в основно училище

Обучението в държавните основни училища е безплатно. Плаща се само храната в училищния стол и за училищните занимални (училищни клубове).

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

След завършване на задължителното основно образование повечето ученици продължават в средни или други училища.

 1. a) средно образование (получава ученик, който успешно завърши образователна програма със срок на обучение 1 година или 2 години редовно дневно обучение)

б) средно образование с професионална квалификация (получава ученик, който успешно завърши образователна програма със срок на обучение 2 или 3 години редовно дневно обучение, или образователна програма за съкратено обучение за получаване на средно образование с професионална квалификация)

в) средно образование със зрелостен изпит (получава ученик, който успешно завърши образователна програма на шестгодишна или осемгодишна гимназия, образователна програма със срок на обучение 4 години редовно дневно обучение, образователна програма за допълнително обучение със срок 2 години редовно дневно обучение или образователна програма за съкратено обучение с цел получаване на средно образование със зрелостен изпит)

 

КОНСЕРВАТОРИИ

След завършването на задължителното основно образование, учениците могат да продължат образованието си в консерватория, за приемане в която трябва положат приемни изпити, включително за притежание на талант по съответното изкуство.

След успешното завършване на образователната програма на консерваторията получават следните степени на образование:

 1. a) средно образование със зрелостен изпит (след успешно завършване на съответната част на образователната програма на консерваторията, най-рано след 4 години редовно дневно обучение по шестгодишна образователна програма или след 8 години дневно обучение по осемгодишна образователна програма)

б) по-висша образователна степен (след успешно завършване на шестгодишна или осемгодишна образователна програма)

Плащания в течение на обучението в средно училище

По принцип обучението в средните училища е безплатно. Ученикът си заплаща учебниците, учебните помагала и храната.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ И ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Учениците, завършили средно образование със зрелостен изпит, могат да продължат обучението си в професионални колежи или във висши учебни заведения (държавни, обществени или частни).

 

ПЕДАГОГИЧНО-ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Педогогично-психологичните консултативни кабинети (ППКК) заедно със специалните педагогически центрове и центровете за възпитателни грижи спадат между училищните консултативни заведения. ППКК предоставят педогогично-психологични консултации както и специални педагогически консултации, както и педогогично-психологична помощ при възпитанието и обучението на учениците.

Предоставянето на консултации е безплатно

 

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Молби за признаване на чуждестранни свидетелства и дипломи за завършено основно, средно образование и професионални колежи се подават в Областната администрация [Krajský úřad] на съответния регион, в който лицето има постоянен адрес.

Молби за признаване на висше образование се подават в:

 • ректората на държавно висше учебно заведение с подобна акредитирана учебна програма
 • Министерството на образованието, младежта и спорта
 • Министерството на отбраната – за областта на военно образование
 • Министерството на вътрешните работи – за образование в сферата на сигурността

Пълна информация ще намерите на: www.msmt.cz

 

ПРЕПРАТКИ

 

 • /www.plzenskeskoly.cz/ (CZ)
 • официален портал на пилзенските основни училища и детски градини

 

 

 

официални страници на Министерството на образованието младежта и спорта на ЧР

 

 • npi.cz/ (CZ)
 • официален портал на Националния институт за последващо образоване (подпомагане на педагогически работници, преподаващи на деца/ученици чужденци; осигуряване на устен и писмен превод)

 

 • pepor-plzen.cz/ (CZ)
 • официални страници на Педогогично-психологичния консултативен кабинет в Пилзенската област


ПИЛЗЕН -
КУЛТУРА И
ЗАБАВЛЕНИЯ

 

С население от 171 000 души Пилзен е четвъртият най-голям град в Чешката република. В западната част на Бохемия заема съществена доминантна позиция на силен промишлен, търговски, културен и административен център. Градът е основан през 1295 г. на сливането на реките Ухлава, Ослава, Радбуза и Мже от чешкия крал Вацлав II.

Пилзен е известен не само като промишлен град, но и със своите пивовари. В просторните цехове на бившия завод Шкода се произвеждат транспортни средства, а от другата страна на областната столица се вари световноизвестната бира Prazdroj и Gambrinus. Светлата отлежала долно ферментирала бира се означава в цял свят като Pilsner или Pils според немското наименование на града Pilsen.

Историческият център на западно-чешката столица и околните улици са архитектурно-исторически резерват. В силуета на града доминира готическият храм Св. Вартоломей, чиято 102 м висока камбанария е една от най-високите в Бохемия. Друга забележителност на Пилзен е Голямата синагога, която е най-голямата в Чешката република и трета най-голяма синагога в света. Не бива да пропуснем и ренесансовата сграда на Кметството от 16 век, театъра „Й. К. Тил“, Западно-чешкия музей и историческото подземие с площ от 17,5 км.

В Пилзен ще откриете зоологическа и ботаническа градини и още много обществени паркове и градини (Luftova zahrada, Hrušková meditační zahrada, Arboretum Sofronka и др.).

Към една от най-ценните традиции на пилзенския културен живот принадлежи дейността на Театъра „Й. К. Тил“. Пилзен се гордее и с редица културни мероприятия и фестивали от международно значение, като напр. дните, посветени на композитора Б. Сметана, фестивал на кукления и алтернативния театър Йозеф Скупа, Исторически уикенд, Пилзнер Фест, международно биенале на графиката, Фестивал Театър. В рамките на пилзенското културно лято можете да посетите редица концерти и театрални представления на откритите сцени в центъра на града

 

ПРЕПРАТКИ

 • www.plzen.eu (CZ, EN, D)
 • официални страници на град Пилзен

 

 • www.depo2015.cz (CZ, EN,)
 • сайт DEPO2015 – живо пространство за култура и бизнес

 

 • www.regionplzen.cz (CZ)
 • културен портал на пилзенския регион

 

 

 • www.zooplzen.cz (CZ, EN, D)
 • страници на Зоологическата и Ботаническата градини на град Пилзен

 

 • www.zpc-galerie.cz (CZ, EN, D)
 • страници на Западно-чешката галерия в Пилзен

 

 • www.zmc.cz (CZ)
 • страници на Западно-чешкия музей в Пилзен

 

 • www.techmania.cz/cs (CZ, EN, D)
 • страници на Techmania Science Center- организация с нестопанска цел.

 

 • www.pilsnerpubs.cz (CZ)
 • списък на ресторантите, баровете и бирариите в Пилзен

 

 • www.mkcr.cz (CZ, EN)
 • официални страници на Министерството на културата на ЧР

 

ТРАНСПОРТ В ПИЛЗЕН

Системата на обществения градски транспорт в Пилзен се състои от трамвайни тролейбусни и автобусни линии. Трите трамвайни линии представляват гръбнака на градския транспорт и свързват най-големите предградия с центъра на града, гарата и автогарата. Градските автобуси осигуряват транспорт между по-отдалечените части на града и някои околоградски селища.

Пътуване с градския транспорт е възможно само с редовен превозен документ. В противен случай пътникът е длъжен да плати цената за еднократно пътуване и глоба.

 

Абонаментни карти

Абонаментните карти за пътуване, заредени напр. за един месец (31 дни) са изгодни при около 30 пътувания в рамките на тези 31 дни. Годишната абонаментна карта е много по-рентабилна от еднократните билети при около 250 пътувания (в рамките на 365 дни). Абонаментна карта можете да активирате като Plzeňská karta [Пилзенска карта] във формата на чип-карта, In Karta от Чешките железници или в приложението Virtuální karta [Виртуална карта].

Plzeňská karta [Пилзенска карта] (евентуално In Karta от ЧЖ) е чип-карта, която служи като носител на предплатените такси за пътуване и електронни пари, които използвате в автоматите за таксуване в превозното средство. Пътниците, притежаващи тази карта могат да ползват изгодни билети с прекачване, които се купуват със средствата от електронното портмоне на Пилзенската карта от терминалите, намиращи се в превозните средства на градския транспорт .

Virtuální karta [Виртуална карта]

Тази карта се зарежда с помощта на безконтактна банкова карта или мобилно приложение. Приложението можете да изтеглите безплатно на AppStore или Google Play. След регистриране и попълване на личните данни на притежателя, клиентът си избира идентификатор (банкова карта или мобилен телефон) и с помощта на e-shop може да зарежда картата. При проверка представя банковата карта или мобилния телефон, в зависимост от това, какъв идентификатор е избрал.

Предплатена такса за пътуване с Пилзенска карта може да закупите по следните начини:

 • посредством e-shop на Пилзенската карта на адрес https://eshop.plzenskakarta.cz/; не е нужна регистрация на потребителя, онлайн плащане през платежен портал или превод по сметката; необходимо е валидиране на поръчката чрез доближаване на картата до апарата за таксуване с цветен дисплей (Cardmenu) в превозното средство, банкомата на банка Česká spořitelna или на гишето в центъра за клиенти на PMDP, a.s. [Пилзенски градски транспорт АД].
 • посредством банкоматите на банка České spořitelna; не е нужно да притежавате банкова карта, издадена от банка České spořitelna, зареждането не подлежи на банкови такси; закупеният продукт е веднага активен на картата (не е нужно валидиране); плащане само с банкова карта; повече от 70 банкомата в цялата Пилзенска област.
 • лично, в пунктовете за продажба на Пилзенска карта (списъкът е на pmdp.cz); за зареждането се плаща такса.

 

Еднократни билети можете да закупите по следните начини:

 • от терминала в превозното средство с цветен дисплей (Cardmenu) с безконтактна банкова карта – банковата карта трябва да е издадена от оператора Visa или MasterCard, трябва да е има активирана функцията офлайн трансакции и по сметката да има достатъчно финансови средства,
 • в превозното средство с помощта на Пилзенска карта, Пилзенска Мини или други партньорски карти (In Karta на ЧЖ, абонаментна карта ФК Викториа Пилзен, Карловарска карта, Марианка…) – Пилзенска Мини във формата на чип служи също като електронно портмоне (или като носител на преносим абонамент за пътуване), в което пътникът внася средства и купува еднократни билети в превозното средство. Картатаа Пилзенска Мини е преносима, т.е. може да я напр. членове на семейството или ваши приятели,
 • посредством мобилното приложениеVirtuální karta [Виртуална карта] – за целта трябва да инсталирате във вашия мобилен телефон приложението „Virtuální kartaufejf, което достъпно безплатно AppStore или Google Play; можете да закупите билет незабавно след изтегляне на приложението (не е нужна регистрация),
 • със SMS - SMS билет можете да поръчате като изпратите кратко текстово съобщение във формат PMDP35M (SMS билет с прекачване с валидност 35 минути) или PMDP24H (SMS билет с прекачване с валидност 24 часа) на тел. номер 90206; пътникът има право да пътува след като получи потвърждаващ SMS; телефонният номер за който се поръчва билета, трябва да е регистриран при един от чешките мобилни оператори
 • хартиените билети се валидират в превозното средство – продават се в пунктовете на PMDP, a.s. или от дистрибуторите (будки, денонощни магазини, Чешки пощи и др.).

 

Цените на билетите и абонаментните карти, схема на линиите на градския транспорт, разписания и друга информация ще намерите на www.pmdp.cz. За информация можете да използвате информационния телефон на PMDP, a.s. тел. 371 655 600(Понеделник – петък 7:00 – 18:00 ч.) или на e-mail info@pmdp.eu.

 

ПРЕПРАТКИ

 

 • pmdp.cz (CZ, EN, D)
 • информация за разписанията, цените на отделните билети и абонаментите карти, схема на линиите, договорни условия за превоз и др.

 

 • plzenskakarta.cz (CZ, EN)
 • информация за Пилзенска карта (включително необходимите формуляри за издаване), приложението Виртуална карта, електронния магазин за Пилзенска карта и др.

 

 • idpk.cz (CZ, EN)
 • Пилзенски организатор на обществения транспорт - транспорт в цялата Пилзенска област – ČSAD автобуси, влакове ČD, евентуално други превозвачи в цялата Пилзенска област; цени на билетите, условия за пътуване и др.

 

 • www.mdcr.cz (CZ, GB)
 • официални страници на Министерството на транспорта на ЧР

 

 • www.cd.cz (CZ, GB)
 • информация за железопътния транспорт

 

ВАЖНИ КОНТАКТИ

112 Телефон за спешни случаи

150 Пожарна

155 Бърза помощ

 

158 Полиция на ЧР

156 Градска полиция

 

1180 Информация за телефонните номера в ЧР

 

ПРЕПРАТКИ

 • www.policie.cz (CZ, GB)
 • официални страници на Полицията на ЧР
 • контакт на отделни поделения и отдели, пътна помощ.

 

 • www.ceskaposta.cz/index (CZ, EN)
 • официални страници на Чешка поща
 • информация за цените на пратките, пощенски кодове, вкл. адресник на пощите в ЧР

 

 • www.intercash.cz (CZ, EN)
 • Western Union - международни парични преводи

 

 • www.ochrance.cz (CZ, EN)
 • омбудсман – Застъпник за права на хората 

 

 

 • justice.cz (CZ)
 • официални страници на чешкото правосъдие
 • съдилища, прокуратури, регистър за съдимост, затвори, търсене в търговския регистър

 

 • www.kstcr.cz/cz (CZ, EN)
 • официални страници на Камарата на заклетите преводачи в ЧР

 

 • nkcr.cz (CZ, EN, D, F)
 • официални страници на Нотариалната камара на ЧР
 • списък на нотариусите в ЧР

 

 • cak.cz (CZ, EN, D, F, RUS)
 • официални страници на Чешката камара на адвокатите
 • информация за безплатните правни консултации, списък на адвокатите и др.

 

 • cizinci.cz (CZ, RUS, UA, VN, MGL, EN)
 • официални страници на Министерството на труда и социалната политика на ЧР и Министерството на вътрешните работи за интеграцията на чужденците
 • актуална информация за интеграцията на чужденците в ЧР, вкл. контакти, информационни материали и публикации за чужденци

 

 • gov.cz (CZ, EN)
 • портал на публичната администрация на ЧР
 • полезна информация относно разрешенията за пребиваване, трудоустрояване, бизнеса, образователната система и здравеопазването на територията на ЧР, вкл. упътване за решаване на избрани жизнени ситуации

 

 • domavcr.cz (CZ, RUS, UA, VN, MGL, EN, F)
 • полезна информация и съвети за чужденци, живеещи в ЧР, вкл. адресник с контакти

 

 

При разработването на тази публикация изхождахме от действащите закони и информацията, публикувана на интернет страниците на съответните институции, както и от информацията, предоставена от отделните институции и организации.

 

Информационната публикация за чужденци е издадена с финансовата подкрепа на МВР на ЧР в рамките на проекта

„Подкрепа на интеграцията на чужденци на локално ниво през 2019 година“.

 

Европейско икономическо пространство, понастоящем ЕИП включва само Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26. февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

Работодателят не може да прекрати трудовите правоотношения в така наречения закрилян период (§ 53 от Закона за трудовата заетост – напр. нетрудоспособност по болест, бременност, отпуск по майчинство).

напр. образование, практика; не е нужно да се удостоверява в случай на свободен занаят

Седалище е адресът, от който предприемачът управлява дейността си

[1] Европейско икономическо пространство, понастоящем ЕИП включва само Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

[2] Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26. февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

[3] Работодателят не може да прекрати трудовите правоотношения в така наречения закрилян период (§ 53 от Закона за трудовата заетост – напр. нетрудоспособност по болест, бременност, отпуск по майчинство).

[4] напр. образование, практика; не е нужно да се удостоверява в случай на свободен занаят

[5] Седалище е адресът, от който предприемачът управлява дейността си