Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov se zvláštním režimem SNĚŽENKA

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Adresa:Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 037 623, 378 037 624, 378 037 628, 378 037 625
E-mail:

snezenka@plzen.eu

Webové stránky:

www.muss.plzen.eu

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy se zvláštním režimem
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:00075345


Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci následkem svého zhoršeného zdravotního či psychického stavu, vyžadujícího celodenní komplexní ošetřovatelskou péči a jejichž rodina není schopna sama tuto péči zajistit. Jedná se o osoby, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně), trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům žijícím mimo město Plzeň.
Služba není poskytována: osobám s mentálním postižením, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osobám s akutní infekční nemocí, osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytovat zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc seniorům, kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž rodinní příslušníci nejsou schopni péči zajistit. Služba je plánovaná individuálně dle přání a potřeb uživatele, s ohledem na respektování jeho maximální samostatnosti, důstojnosti, soukromí a intimity.