Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Městská policie Plzeň

Název poskytovatele: Městská policie Plzeň
Adresa:Perlová 3, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 156, 737 489 118 (tísňová linka pro neslyšící), 378 036 991 (Odbor analýzy a prevence kriminality)
E-mail:

operacni@plzen.eu

Webové stránky:

www.mpplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Městská policie Plzeň jako Garant bezpečí a partner občanů města je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi. Jejím hlavním úkolem vyplývajícím ze zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění i dalších úkolů. Spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. V roce 2015 byla zastupitelstvem města Plzně schválena Střednědobá koncepce Městské policie Plzeň pro období 2015 až 2018, jako důležitý podklad pro zefektivnění její činnosti. Tato střednědobá koncepce je postupně naplňována - např. obsazování nově zřízených okrsků zkušenými okrskovými strážníky v okrajových částech města nebo realizace preventivních programů prevence kriminality, napříč všemi sociálními i věkovými skupinami obyvatel města Plzně.
Od roku 2015 Městská policie Plzeň ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody Plzeň 1, 2, 3 a 4 a dalšími spolupracujícími organizacemi realizuje projekt prevence kriminality Plzeňská senior akademie, který se zaměřuje na vzdělávání seniorů a osob zdravotně postižených v oblasti osobního bezpečí a řešení krizových situací. V návaznosti na Plzeňskou senior akademii byl v roce 2016 ve spolupráci s Odborem sociálních služeb MMP pilotně realizován bezpečnostně-sociální projekt Nedám se, který úspešně pokračuje i v dalších letech. Tím se daří Městské policii Plzeň participovat na plnění jednoho z opatření Akčního plánu stárnutí na území města Plzně. Městská policie Plzeň v rámci prevence kriminality realizuje ještě řadu dalších projektů, jako např. Forenzní značení jízdních kol, Zjišťování omamných a psychotropních látek ve vztahu k pachatelům protiprávního jednání, Bezpečně na procházku, LDT pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, atd. V roce 2016 získala Městská policie Plzeň akreditaci od MŠMT ČR č. Z12 - 01-14 - 171 na vzdělávací program pedagogických pracovníků pod názvem Protiprávní jednání dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních. Nad rámec vlastní činnosti spolupracuje s Městskou charitou Plzeň a Odborem sociálních služeb MMP na realizaci projektu Tísňová péče.