Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov sv. Alžběty

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 379 209 311
E-mail:

dpsalzbeta@dchp.charita.cz

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy pro seniory
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
Posláním Domova sv. Alžběty je vytvořit bezpečné a důstojné prostředí pro celodenní pobyt seniorům, kteří již nemohou zůstat doma a to ani s pomocí druhé osoby nebo terénních služeb. Našim klientům poskytujeme podporu, pomoc a laskavou péči ve všech oblastech životních potřeb. Zároveň pracujeme s jedinečností každého klienta pro důstojné naplnění závěru jeho života.
Okruh osob, kterým je naše služba určena, jsou senioři od 65 let, kteří potřebují celodenní péči, kdy už nemohou zůstat doma s pomocí druhé osoby nebo terénní služby, a to z důvodu ztráty soběstačnosti. Ta může být způsobena vysokým věkem, zdravotním stavem nebo osamělostí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
S klientem je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby v Domově, kdy na základě zjištěných potřeb, přání a očekávání klienta se společně dohodneme na způsobu zajištění péče, naplnění osobních cílů prostřednictvím pracovníků a případně i rodiny. Sociální pracovník s klientem sestaví individuální plán, kde se společně dohodnou, jak bude služba a pobyt v Domově vypadat. Klíčový pracovník Domova, který se bude klientovi nejvíce věnovat, bude pak individuální plán pravidelně aktualizovat. Naše nabídka péče zahrnuje například pomoc při sebeobsluze v osobní hygieně a oblékání, pomoc při pohybu klienta, při přípravě a podání stravy. Dále nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – výlety do okolí, návštěvy cukrárny, kavárny, besedy apod. Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti pro klienty – společné cvičení, společné vyrábění drobných předmětů, zpívání, procvičování paměti a dále pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta – komunikace s úřady apod. Duchovní a psychická podpora je našim klientům poskytována a nabízena dle zájmu a potřeby, kromě toho se každý týden koná pro zájemce mše sv. přímo v Domově a návštěva duchovních je pravidelně 1x za 14 dnů. Zdravotní péče je zajištěna zdravotnickým personálem, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Ve vztahu ke klientům je plně respektována Listina lidských práv a svobod, je dodržován Etický kodex Charity a etické kodexy odborných pracovníků.

.