Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Prevence pro školy a veřejnost

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:Prokopova 25, 301 00 Plzen
Kontaktní telefon: 603 544 028
E-mail:

primarka.zapad@diakonie.cz

Webové stránky:

www.diakoniezapad.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:za úhradu.
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45331154


Komu je služba určena:
• žákům ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií
• pedagogickým pracovníkům škol
• zákonným zástupcům žáků (rodičům)
• odborné a laické veřejnosti

Stručná charakteristika poskytované služby:
Naším posláním je snaha předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, především v oblasti sociálních vztahů, bezpečnosti v online prostředí a závislostního chování. U dětí, mládeže i dospělých rozvíjíme kompetence k lepšímu zvládání náročných životních i každodenních situací. Podporujeme je v toleranci, získávání odpovědnosti a budování sebevědomí, v rozvoji zdravého životního stylu. Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky, rozvíjejí klíčové kompetence a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníku.
Programy se věnují těmto formám rizikového chování:
• šikana (kyberšikana) a extrémní projevy agrese
• rasismus a xenofobie
• sexuální rizikové chování
• závislostní chování (adiktologie)
• spektrum poruch příjmu potravy
Nabízíme odborné konzultace a poradenství, přednášky a vzdělávací workshopy pro učitele nebo rodiče žáků. Programy jsou nejčastěji určeny pro školní třídy a odehrávají se v prostorách školy. Na programech je nutná účast pedagoga. Jednotlivá témata programu se skládají většinou ze tří bloků (1 blok = 2 vyučovací hodiny), které na sebe navazují. Obsah rámcových témat lze upravit podle potřeb školy.

Praktické informace:
Služba je poskytována na základě předchozí individuální domluvy, většinou v rozmezí Po - Pá 7.30 - 16.00 hod.