Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

LATUS pro rodinu

Název poskytovatele: LATUS pro rodinu, o. p. s.
Adresa:Pobřežní 8, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 775 969 063
E-mail:

info@latusprorodinu.cz

 

Webové stránky:

www.latusprorodinu.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:poradenství, vzdělávání
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:227 67 452


Primární cílová skupina
Pěstounské rodiny, které mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně:
• Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoby“).
• Děti svěřené do pěstounských rodin.
Sekundární cílová skupina
•  Blízké osoby pečujících osob (např. vlastní děti pěstounů/poručníků)
•  Rodiče a blízké osoby svěřených dětí
•  Zájemci o náhradní rodinnou péči (dále „NRP“) a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje.
Klientem organizace je také každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).
V rámci pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouni jsou naše služby určeny i zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči.

Nabízíme služby v těchto oblastech
• Poskytování odborného poradenství zájemcům o NRP a žadatelům o zprostředkování NRP ve fázích rozhodování, přípravy na náhradní rodičovství a v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (možnosti podpory/metody práce: setkání s veřejností, individuální konzultace).
• Doprovázení pečujících osob při výkonu péče o svěřené děti prostřednictvím pracovníka, který poskytuje poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě (možnosti podpory/metody práce: konzultace s dítětem a pečující osobou min. 1x/2 měs.).
• Zajištění odborné pomoci pro svěřené dítě nebo pro pečující osoby (možnosti podpory/metody práce: zajištění nebo zprostředkování služeb psychologa a psychoterapeuta, nebo jiných odborníků dle potřeb dítěte a pečující osoby)
• Doprovázení svěřeného dítěte a pečujících osob při kontaktu s rodinou dítěte (možnosti podpory/metody práce: pověřený pracovník se podílí na přípravě a organizaci setkání včetně přípravy dítěte a všech účastníků, dítě při setkání podporuje, v průběhu kontaktu vyhodnocuje jeho aktuální potřeby, je-li třeba, realizuje kroky k zajištění bezpečí a ochrany dítěte
• Zajištění různých forem vzdělávání pečujících osob a podpora v plnění jejich povinnosti se vzdělávat (možnosti podpory/metody práce: klubová setkání, víkendové vzdělávání, samostudium, aj.
• Podpora pravidelného sdílení svých zkušeností s péčí o svěřené dítě s ostatními pečujícími osobami v rámci vzdělávacích aktivit (možnosti podpory/metody práce: klubová setkání, neorganizované setkávání pečujících osob ve svém volném čase)
• Pořádání odpoledních klubů pro děti se zaměřením na aktivní trávení volného času.
• Zprostředkování respitní péče (možnosti podpory/metody práce: organizace poskytuje víkendové a letní pobyty pro děti, odpolední setkávání dětí, pracovníci se podílí s pečujícími osobami na plánování vhodných forem pro jejich odlehčení a při plánování podporují pečující osoby k uvědomění si potřeb svěřených dětí).