Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Mimořádná opatření v oblasti sociálních služeb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. 8. 2020:

S účinností od 1. 9. 2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, šála atd.
1. ve vnitřních prostorách staveb, které jsou:
a) místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
b) zdravotnickým zařízením,
c) zařízením sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zvláštním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, odlehčovacích zařízení v pobytové formě)
d) volebními místnostmi, a to v době, kdy slouží pro tento účel,

2. v prostředcích veřejné dopravy.

Ze zákazu existuje celá řada výjimek.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN ze dne 1. 9. 2020:

Opatření se týká osob vykonávajících u poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“)
a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb.,
b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
(dále jen „pracovník“).
Těmto pracovníkům se od 2. 9. 2020 nařizuje v případě, že zjistí, že byly v úzkém kontaktu s osobou , u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele – poskytovatele sociálních služeb.
Všem poskytovatelům shora uvedených sociálních služeb se pak nařizuje:
i. v případě, že zjistí, že pracovník měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem,
ii. pokud výkon práce takovým pracovníkem není nezbytný, informovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí pracovníkovi karanténní opatření,
iii. pokud výkon práce takovým pracovníkem, který nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly podrobně uvedenými v bodu 4 opatření. Poskytovatel sociálních služeb neprodleně oznámí výkon práce uvedeným pracovníkem místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
V bodě 3 se nařizuje KHS postup nařizování karanténních opatření ve vztahu k pracovníkům.
V bodě 4 opatření se stanovují bezpečnostní pravidla, která musí dodržovat pracovník bez klinických příznaků, který měl rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že jeho výkon práce je nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem.
V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.