Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky MÚSS

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
zastoupené Úřadem služeb obyvatelstvu MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace

Vyhlašovatel:
Statutární město Plzeň
Úřad služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

Zadávací podmínky:
• vysokoškolské vzdělání (vzdělání v oboru výhodou)
• minimálně 2 roky práce v top managementu organizace zabývající se poskytováním sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách s okamžitou kapacitou nejméně 300 uživatelů u pobytových služeb nebo nejméně 1 000 okamžitě obsluhovaných uživatelů u terénních sociálních služeb
• znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a související legislativy
• znalost základních právních norem týkajících se poskytování sociálních služeb
• bezúhonnost a svéprávnost
• výborné komunikační, řídící a organizační schopnosti
• schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací
• flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
• uživatelská znalost programů MS OFFICE
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
• znalost cizího jazyka výhodou

Obsah přihlášky do výběrového řízení:
• motivační dopis s uvedením jména, příjmení, titulu, data a místa narození, místa trvalého pobytu, čísla telefonu a e-mailové adresy
• strukturovaný životopis
• písemný návrh strategie činnosti organizace na období pěti let (v rozsahu max. 5 stran formátu A4), a to zejména: rozvoj Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, spolupráce s partnery v oboru, organizační zabezpečení apod.
• souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení, lustrační osvědčení se vztahuje jen na občany ČR a nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)


Předpokládaný nástup: 11. 2. 2022
Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce zřetelně označené „VŘ MÚSS - NEOTVÍRAT“ lze zaslat poštou nebo podat osobně Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň (2. patro, č. dveří 233).
Lhůta pro poštovní podání přihlášek končí nejpozději dne 30. 11. 2021, lhůta pro osobní podání přihlášek na ÚSO MMP končí dne 30. 11. 2021 do 15:00 hodin.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.