Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Pomoc při růstu cen energií

Pokud řešíte finanční problémy v souvislosti s ukončením dodávky energií od Bohemia Energy, případně od dalších společností, a ocitli jste se v režimu dodavatelů poslední instance (DPI), připravili jsme pro Vás návod, jak si požádat o pomoc na Úřadu práce ČR.

Jak postupovat
Je zásadní, abyste neprodleně přešli od DPI k běžnému dodavateli energií. Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je možné celou záležitost vyřídit i online. Zároveň ERÚ radí, abyste si případně na zálohy od DPI nepůjčovali, ale uhradili alespoň to, na co máte, nebo běžně platíte. Podrobnější informace a další odpovědi na stěžejní otázky naleznete ZDE . Máte-li jakékoli další dotazy ohledně fungování režimu DPI, procesu stanovení záloh, reklamace vyúčtování atd., je třeba se obrátit na ERÚ a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

S nedoplatky za období v režimu DPI Vám je pak schopen pomoci také Úřad práce ČR, prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci (dále jen „MOP“), tzv. MOP – Vyúčtování DPI. Pokud jste zálohy již zaplatili, ale teď Vám nezůstávají peníze na nezbytné výdaje nebo živobytí, můžete zažádat na Úřadu práce ČR o jiné druhy MOP.

Jak funguje MOP – Vyúčtování DPI?
Ve chvíli, kdy opustíte režim DPI, Vám musí být neprodleně vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudete mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se můžete následně obrátit na Úřad práce ČR ve Vašem městě
a požádat o MOP – Vyúčtování DPI.

Tato MOP je nastavená podobně jako MOP COVID-19. Jde o testovanou dávku, tudíž se hodnotí Vaše příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. Na rozdíl
od klasické MOP je ale možné mít na účtu úspory až do výše dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení. Dávka je časově limitovaná. Musíte do konce letošního roku požádat o uzavření standardní smlouvy
u některého z dodavatelů energií jako noví zákazníci mimo režim DPI.

Příklad:

Měsíční čistá mzda: 25 000 Kč (ze zákona se započítává příjem ze 70 % = 17 500 Kč)

Náklady na bydlení: 15 000 Kč

Naspořeno: 20 000 Kč

V tomto případě může Úřad práce ČR v rámci správního uvážení nepřihlížet
k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 37 720 Kč, při posuzování se tedy bude vycházet jen z příjmů (započítaných dle zákona ze 70 %). Nedoplatek
za vyúčtování je 15 000 Kč. Úřad práce bude moci v tomto ilustračním případě poskytnout MOP na vyúčtování od DPI ve výši 15 000 Kč.

FAQ:
Co je MOP? Čím je MOP – Vyúčtování DPI odlišná a pro koho je určená?

Pravidla pro MOP jsou daná zákonem. Standardně se u MOP vždy posuzují příjmy a úspory jako relevantní zdroj úhrady daného nákladu. Zákon nicméně umožňuje správní uvážení ohledně toho, co je posouzeno jako situace hmotné nouze, včetně přístupu k úsporám.
V tomto případě je přihlíženo k tomu, že se domácnosti dostaly do naprosto bezprecedentní situace a byly, aniž by svou situaci mohly předvídat a ovlivnit, převedeny do zákonného režimu DPI, kde je cena, resp. výpočet záloh a zúčtovací období, stanovena pro domácnosti mnohdy neúnosným způsobem.

Doposud byly například žádosti o pomoci při úhradě nedoplatků ve vyúčtování Úřadem práce ČR posuzovány ve zcela ojedinělých případech a také se k této situaci nikdy nepřistupovalo jako k mimořádné události, kdy u této situace je možné posuzovat např. majetek mírněji (zákon stanoví více druhů MOP, např. na sociální vyloučení, na nezbytný jednorázový výdaj, na mimořádnou událost). Je třeba mít na zřeteli, že MOP může pomoci jen nejzranitelnějším domácnostem v hmotné nouzi. Pokud by pomoc měla být nastavena šířeji, musela by být vládní shoda na tom, že pomoc státu bývalým klientům Bohemia Energy (příp. dalším)
má vycházet z jiných základů, tj. nikoliv striktně sociálního aspektu definovaného zranitelností domácnosti.

Jak probíhá testování žadatelů a co vše je třeba doložit?

Hlavním principem je to, že o pomoc žádají lidé, kteří na výdaj nemají dostatek vlastních prostředků, resp. tento výdaj by je dostal do stavu hmotné nouze. Hodnocení nároku pak probíhá tak, že se Úřad práce ČR v rámci správního uvážení (tj. každá situace se posuzuje individuálně) dívá na majetek (tj. zejména úspory, které buď nebere v potaz, či je zohlední částečně nebo úplně dle principů uvedených v otázce výše) a na příjmy celé domácnosti
v daném měsíci. Pokud domácnosti po zaplacení nákladů na bydlení, na jídlo a další základní potřeby (hygiena atd.) nezbyde dostatek finančních prostředků na úhradu nedoplatku, je Úřad práce ČR schopen pomoci prostřednictvím MOP – vyúčtování DPI.

Žadatelé o dávku a osoby společně posuzované (tj. osoby v rámci dané domácnosti) tedy musí předkládat výpisy z banky. Úřad práce ČR může zkontrolovat i výpisy z předešlých měsíců. Při žádosti o dávku je nutné vždy vyplnit tiskopis "Prohlášení o sociálních a majetkových poměrech" a „Doklad o výši měsíčních příjmů“. Je možné požádat jakoukoliv banku
o informace, zda žadatel a osoby společně posuzované mají u banky vedený účet. Úřad práce ČR má také možnost vykonat místní šetření v bytě žadatele a jeho rodiny.  Dále je třeba doložit náklady na bydlení v daném měsíci a vyúčtování DPI.  Posuzování nároku na MOP – vyúčtování DPI je věcí správního uvážení, tj. každá žádost se posuzuje individuálně vzhledem k situaci dané domácnosti a je možné, že si Úřad práce ČR vyžádá pro posouzení další relevantní podklady.

Čím mám prokázat své příjmy a úspory? A jak hluboko jde Úřad práce ČR při ověřování mé finanční situace?

Příjmy a úspory se zpravidla prokazují výpisem z účtu. Pravidla pro započítávání příjmů jsou dána zákonem o pomoci v hmotné nouzi, přičemž jsou tři hlavní kategorie s odlišným zápočtem:

příjmy ze závislé činnosti se započítávají ze 70 %
důchody, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se započítávají z 80 %
zbylé příjmy se započítávají ze 100 % (může se jednat např. o příjmy z nepojistných dávek jako je například rodičovský příspěvek, veškeré relevantní příjmy jsou však taxativně vymezeny zákonem)
U MOP – Vyúčtování DPI lze k úsporám nepřihlížet až do výše dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku měsíčních nákladů na bydlení. V případě, že úspory tuto částku přesahují, přihlíží se jen k částce převyšující tento limit.

Jaké jsou limity pro příjmy, abych dosáhl/a na pomoc?

Výši maximálních příjmů nelze takto direktivně stanovit, jelikož se příjmy porovnávají vždy s náklady na bydlení a se životním minimem domácnosti, které jsou v každém jednotlivém případě odlišné. Principy započítávání příjmů a úspor jsou uvedeny v otázkách výše.

Kdy a kde můžu o MOP – Vyúčtování DPI požádat?

O MOP – Vyúčtování DPI můžete požádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR podle místa Vašeho bydliště. Je potřeba vyplnit žádost o MOP (odkaz na žádost: ONLINE) a v žádosti zaškrtnout situaci „Vážná mimořádná událost“, doložit přílohy a další relevantní podklady (např. doklad o výši měsíčních příloh, výpis z bankovního účtu každé osoby v rodině, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech). O tuto pomoc si můžete požádat ve chvíli, kdy obdržíte konečné vyúčtování za období v režimu DPI a nemáte vlastní prostředky na úhradu nedoplatků, nebo by Vás jejich úhrada dostala do stavu hmotné nouze (podrobnosti v předešlých otázkách).

Můžu dostat MOP – Vyúčtování, když vlastním auto a bydlím ve svém?

Posuzování nároku je vždy individuální v kontextu sociální a majetkové situace Vaší domácnosti. Úřad práce ČR může požadovat prodej nebo pronajmutí majetku pouze v oprávněných případech, tj. jinak se bude posuzovat, pokud Vaše domácnost vlastní jedno auto či pokud jich máte např. 5. Vlastnické bydlení pak není v rámci možnosti žádat o MOP limitem, nicméně při posuzování nároku
se zohledňují náklady na bydlení (do kterých nespadá hypotéka ani jiné úvěry).

Co když přejdu k běžnému dodavateli včas, ale vyúčtování mi zašle až v novém roce, budu mít nárok?

Ano.

Na přepis energií jsem u dodavatele objednán/a až na prosinec, co když to nestihnu zadministrovat včas?

Pro nárok bude v tomto ohledu posuzováno, zda žadatel do konce roku 2021 požádal o uzavření standardní smlouvy jako nový zákazník mimo režim DPI

Jak funguje klasická MOP
Pokud jste zálohy již zaplatili, ale teď Vám nezůstávají peníze na základní životní potřeby, můžete u příslušného pracoviště Úřadu práce ČR podle místa Vašeho bydliště požádat o klasickou MOP např. na nezbytný jednorázový výdaj. Úřad práce ČR je schopen pomoci například s doplacením nájmu, pořízením zimního oblečení pro Vás nebo Vaše děti apod. Podrobnější informace k MOP k dispozici ZDE. Žádost je možné vyplnit i ONLINE.

Co je třeba si hlídat!
Obě dávky jsou testované, tedy je třeba doložit potřebné doklady. Žadatel ovlivní rychlost vyřízení, pokud žádost vyplní správně a doloží k ní všechny potřebné informace. V případě, že v žádosti něco chybí, celý proces schvalování podpory se prodlouží. Úředníci a úřednice budou žadatele kontaktovat telefonicky nebo emailem. Je proto důležité zvedat telefony začínající na 900 nebo si po podání žádosti hlídat svůj email. Rychlá reakce umožní dávku zadministrovat rychleji. Pokud si nejste jistí, jak žádost vyplnit, nebojte se obrátit na pracovníky ať už prostřednictvím telefonní linky, nebo osobně na příslušných pracovištích Úřadu práce ČR.