Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora nestátních neziskových organizací v r. 2019

V souladu s usnesením vlády ze dne 17. října 2018 č. 543 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2019:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 15. listopadu 2018 a končí dnem 17. prosince 2018

Písemné žádosti o státní dotaci budou uchazeči předkládat MMR prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, nebo osobně v podatelně MMR.
Za kompletní je považována pouze žádost o poskytnutí dotace doručená v listinné podobě (tj. vytištěná a podepsaná žádost z elektronického podání) obsahující všechny požadované údaje a přílohy, to vše v nerozebíratelném provedení (např. kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). Zároveň musí být žádost o poskytnutí dotace v elektronické aplikaci na www3.mmr.cz/zad (tj. elektronický formulář žádosti s vloženými požadovanými přílohami) uvedena do stavu „podána“.
Žádost (včetně příloh) musí žadatel předložit v závazné formě, a to v nerozebíratelném písemném vyhotovení. Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2018, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR.

Informace jsou poskytovány na adrese: nno@mmr.cz