Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Informace pro příjemce dotací z OSS MMP

Vážení příjemci dotací,

blíží se termíny pro předkládání závěrečných zpráv - vyúčtování dotací.
Žádáme všechny příjemce, aby si důkladně zkontrolovali Smlouvy o poskytnutí dotací a předložili Odboru sociálních služeb MMP Závěrečné zprávy v řádném termínu daném smlouvou, v požadované kvalitě a rozsahu - předejdete tím možnému porušení rozpočtové kázně.

Závěrečné zprávy lze odevzdat do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň či zaslat poštou. Rozhodující je datum podání, uvedené na razítku poštovního úřadu nebo podatelny Magistrátu města Plzně.

Formuláře pro Závěrečné zprávy jsou ke stažení http://socialnisluzby.plzen.eu/dotace/ - podle jednotlivých dotačních titulů, ze kterých byla dotace poskytnuta. Závěrečné zprávy k dotacím na sociální služby se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP - Závěrečnou zprávu je nutné vytisknout, nechat podepsat statutárnímu zástupci a do termínu odevzdat.

V případě nejasností se obracejte na projektové manažery OSS MMP.