Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita b)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
vyhlašuje dne 30. září 2009
3. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

Číslo výzvy 3
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
Typ projektů Individuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu 557 709 000,- Kč (474 052 650,- Kč strukturální fondy, 83 656 350,- Kč státní rozpočet ČR)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:
Aktivita 3.1 b) umožňuje investiční podporu vybraných sociálních služeb a vybraných druhů činnosti:

1) V rámci aktivity b) bude podpora zaměřena na investice do následujících druhů a forem sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

odborné sociální poradenství – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní popřípadě terénní forma poskytování sociální služby,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní popřípadě ambulantní forma poskytování sociální služby,
terénní programy – terénní forma poskytování sociální služby,
sociální rehabilitace – terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby,
krizová pomoc – terénní, ambulantní, pobytová forma poskytování sociální služby,
kontaktní centra – ambulantní popřípadě terénní forma poskytování sociální služby,
domy na půl cesty – pobytová forma poskytování sociální služby,
azylové domy – pobytová forma poskytování sociální služby,
raná péče – terénní forma poskytování sociální služby,
podpora samostatného bydlení – terénní forma poskytování sociální služby,
pečovatelská služba – terénní forma poskytování sociální služby
2) Dále lze podporovat investice do komunitních center a dalších činností v sociálně vyloučených romských lokalitách.
Těmito dalšími činnostmi jsou volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, sportovní aktivity, odborné poradenství. Tyto činnosti lze realizovat pouze jako fakultativní činnost v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality.

Bližší specifikace podpory je stanovena v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha Výzvy) a v příloze č. 1 Technické a finanční limity.

Zvolený druh činnosti žadatel uvede do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:
Oprávněnými žadateli jsou:

obce, svazky obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
nestátní neziskové organizace, a to:
obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů),
občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů),
církevní právnické osoby (podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů).
ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:
Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Na základě kritérií obsažených v programovém a prováděcím dokumentu IOP byly vybrány lokality podpory pro aktivitu 3.1 b), jejichž seznam bude průběžně aktualizován na základě analýz a výsledků činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Způsob výběru je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha Výzvy).

Seznam vybraných lokalit je uveden v příloze č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce.

FINANCOVÁNÍ:
Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85 % ze strukturální fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.

VEŘEJNÁ PODPORA:
V oblasti intervence 3.1 není poskytována veřejná podpora.

U oblasti 3.1 aktivity b) se jedná o podporu poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jako služby v obecném hospodářském zájmu nelze pod veřejnou podporu zařadit.

Aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1b) nenarušují ani neohrožují hospodářskou soutěž a v žádném případě neohrožují obchod mezi členskými státy.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000,- Kč.

Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt: 20 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU
Maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti, nesmí však být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

FORMA PODPORY
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE
Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ
Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).
Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008),
musí být řádně doloženy průkaznými doklady.
Způsobilými výdaji jsou:

pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, (v řádcích ISPROFIN např. 50 051 či 60 051 - pořízení dopravních prostředků, 50 053 či 60 053 - pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT a 50 055 či 60 055 - pořízení dalších strojů, přístrojů, zařízení včetně nábytku),
výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků,
náklady na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření,
mzda projektového a/nebo finančního manažera v maximálním rozsahu 2 pracovních úvazků, maximální výše mzdy na 1 úvazek je 45 000,- Kč měsíčně včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka mzdy poměrně krátí,
výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera, maximální uznatelný výdaj činí 90 000,- Kč měsíčně, toto maximum platí i při kombinaci nákupu služeb a mzdových výdajů,
daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
DPH, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
Způsobilé výdaje a jejich maximální limity výdajů jsou blíže specifikovány v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz a dále v Technických a finančních limitech (viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce).

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

Na dotaci z programu IOP není právní nárok. U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

Následuje schválení projektů Výběrovou komisí. Návrh konečného seznamu doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce je povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona).

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, jsou povinni postupovat podle pravidel pro zadávací řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 (příloha č. 16 Příručky pro žadatele a příjemce), která je v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 schválenými usnesením vlády č. 48/2009. Dle metodiky je nutno postupovat u každého výběru dodavatele, který bude dodávat služby, dodávky či stavební práce v rámci aktivit hrazených z projektu podaného do IOP, oblast intervence 3.1. Metodika společně s přílohami je k dispozici na internetových stránkách MPSV – www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie /IOP/Výběrová řízení, viz http://www.mpsv.cz/cs/6730.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktních míst, příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá povinné přílohy, jejichž výčet je rovněž uveden v Příručce pro žadatele a příjemce, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

TERMÍNY VÝZVY
Datum vyhlášení výzvy: 30. září 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 30. září 2009
Příjem žádostí: v pracovní dny od 9 do 14:00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013
Datum konání první výběrové komise: 27. února 2010

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Ing. Michaela Prokůpková, oddělení implementace ESF a IOP
tel.: 221 923 928, e-mail: michaela.prokupkova@mpsv.cz.

Další informace

Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu „Příručka pro žadatele a příjemce“ a jejích přílohách, případně v Programovém dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/IOP/3.1 Služby v oblasti sociální integrace,viz: http://www.mpsv.cz/cs/5496, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.