Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Seznam prioritních projektových záměrů pro rok 2009

Seznam prioritních projektových záměrů pro rok 2009 s garancí podpory Města ve formě partnerství, kofinancování či předfinancování z  rozpočtu města Plzně (seznam "A").

Seznam „A“ pro dané období koresponduje s cíli a opatřeními uvedenými v Realizačním plánu pro rok 2009, který vychází ze Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období 2008 až 2015 a naplňuje tato kritéria:

 • Představuje „chybějící články“ optimální sítě sociálních služeb v Plzni.
 • Reaguje aktuálně na poptávku veřejnosti a nedostatečnou nabídku trhu služeb.
 • Vystihuje průřezově zásadní požadavky účastníků plzeňského projektu KPSS.
 • Je financovatelný z mimorozpočtových zdrojů (ESF) – vícezdrojový systém.


Předložené projekty definované Seznamem „A“ budou upřednostněny v rámci schválené dotační politiky Města. Možnost podpory mají po přezkoumání Výborem pro realizaci KPRSS (VRKP) i ty projektové záměry, které sice nekorespondují s konkrétním seznamem pro daný kalendářní rok, přesto však splňují podstatu cílů a opatření definovaných ve Střednědobé rozvojové koncepci sociálních služeb nebo je jejich případná realizace pro město Plzeň prokazatelně žádoucí. Bližší informace k dotační politice města v sociální oblasti - viz Pravidla podpory projektů.

Alokace z rozpočtu Města pro fiskální období 2009 počítá s prostředky ve celkovém objemu 15.000.000,- Kč využitelných na předfinancování nebo kofinancování zejména těchto projektů: 

 • Rozšíření nedostatečné kapacity stávajících azylových zařízení, včetně odpovídajícího sociálního programu, určených matkám s dětmi v tísni (ve spolupráci s OSPOD a Kojeneckým ústavem v Plzni).
 • Rozšíření činnosti mateřských center do všech městských obvodů
 • Poradenský a informační servis podporující funkčnost rodiny a optimální návrat matek po rodičovské dovolené na pracovní trh
 • Navýšení kapacity stávajícího charitního zařízení pro muže (Domov sv. Františka), vznik samostatného centra pro ženy (příp. i s dětmi)
 • Realizace odpovídajícího zařízení pro ZP klienty, s nabídkou multikomplexní péče, včetně odlehčovací služby
 • Rozšíření „drogových služeb“ o koedukované bydlení pro ženy s dětmi
 • Zřízení sportovního střediska pro osoby s tělesným postižením, bez omezení věku a typu tělesného handicapu
 • Vybudování centra denních služeb pro seniory s nabídkou volnočasových aktivit
 • Domov pro seniory v každém obvodě (1-4)
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice migrace, emigrace, národnostních rozdílech
 • Vznik poradenského a informačního  centra  - koordinace všech organizací poskytujících sociální služby pro cizince, zajištění poradenství a terénní práce